Chức năng và Nhiệm vụ

Chức năng và Nhiệm vụ

-----o0o-----
phonggdmn.sosoctrang@moet.edu.vn; phonggdth.sosoctrang@moet.edu.vn
02993.616.038; 3.822.695

Phòng Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học

1. Chức năng

Phòng Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở trong công tác xây dựng phát triển giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ chủ yếu

2.1. Đối với Giáo dục Mầm non

a) Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục mầm non (kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm), kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi;

b) Hướng dẫn, chỉ đạo các trường mầm non thực hiện kế hoạch, chương trình giáo dục mầm non theo hướng dẫn của Bộ GDĐT và của Giám đốc Sở; chủ trì phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc bồi dưỡng chuyên môn các bộ môn thuộc giáo dục mầm non;

c) Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục mầm non;

d) Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, xét công nhận giáo viên giỏi ngành học mầm non theo hướng dẫn của Bộ GDĐT và của Giám đốc Sở;

đ) Phối hợp với Văn phòng Sở, phòng Kế hoạch - Tài chính báo cáo thống kê tổng hợp tình hình giáo dục mầm non, báo cáo các chuyên đề theo yêu cầu của Bộ GDĐT và của Giám đốc Sở;

e) Tham mưu, hướng dẫn việc xây dựng trường đạt Chuẩn Quốc gia đối với cấp học mầm non;

g) Tham mưu, phối hợp với các ban ngành có liên quan thực hiện các công việc có liên quan đến giáo dục mầm non;

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

2.2. Đối với Giáo dục Tiểu học

a) Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục tiểu học (kế hoạch dài hạn, 05 năm và hằng năm);

b) Hướng dẫn, chỉ đạo các trường tiểu học thực hiện kế hoạch, chương trình giáo dục tiểu học theo hướng dẫn của Bộ GDĐT và của Giám đốc Sở;

c) Phối hợp phòng chuyên môn có liên quan của Sở biên soạn chương trình giáo dục địa phương; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục tiểu học theo quy định của Bộ GDĐT; phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ, Sở GDĐT bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học;

d) Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục tiểu học; kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục tiểu học theo quy định;

đ) Chỉ đạo, kiểm tra công tác giáo dục và nuôi dạy trẻ khuyết tật của Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Sóc Trăng; chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện giáo dục hoà nhập của các trường tiểu học trong tỉnh;

e) Chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức các hội thi công nhận giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi theo quy định của Bộ GDĐT;

g) Phối hợp Phòng Giáo dục dân tộc - Giáo dục thường xuyên chỉ đạo công tác xóa mù chữ và sau xóa mù chữ;

h) Phối hợp với phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ GDĐT;

i) Phối hợp với Văn phòng Sở, phòng Kế hoạch - Tài chính báo cáo thống kê, tổng hợp tình hình giáo dục tiểu học, giáo dục và nuôi dạy trẻ khuyết tật, giáo dục hoà nhập theo yêu cầu của Bộ GDĐT và của Giám đốc Sở;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.


Nhân sự Phòng Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học
 
  
Trần Thị Mỹ Chi
Phó Trưởng phòng
Tranthimychi@soctrang.edu.vn
0986.173.530Lê Thị Huỳnh Mai
Chuyên viên
Lethihuynhmai@soctrang.edu.vn
0946.103.527
 


Lâm Ngọc Mỹ
 Chuyên viên
Lamngocmy@soctrang.edu.vn
0948.929.466

Sơn Hoàng Minh Tâm
Chuyên viên
Sonhoangminhtam@soctrang.edu.vn
0384.680.514

 
 


  • Tất cả: 1458380
Cơ quan chủ quản: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
                                Địa chỉ: Số 48 Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
              Điện thoại: 02993.616042. Fax: 02993.824074. Email: Vanphong.sosoctrang@moet.edu.vn
             Số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: 02993.616042
             Ghi rõ nguồn "Sở Giáo dục và Đào tạo" khi phát hành lại thông tin từ Website này.