Lượt xem: 120
Thị trấn Châu Thành đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số
Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của thị trấn. 

         Thời gian qua, Ủy ban nhân dân thị trấn Châu Thành đã và đang từng bước đổi mới nội dung, hình thức thực hiện, cải cách hành chính trên nhiều lĩnh vực gắn chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ. Công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm. Lãnh đạo Ủy ban dân thị trấn chỉ đạo công chức chuyên môn, các ban, ngành có liên quan tích cực tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính với nhiều giải pháp cụ thể phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan, nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính. Đảm bảo thống nhất cao trong tổ chức Đảng, chính quyền đoàn thể và cán bộ, công chức về các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp cải cách hành chính, gắn với việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của UBND thị trấn, căn cứ Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 12/01/2024 của UBND huyện Châu Thành về việc thực hiện Cải cách hành chính năm 2024, UBND thị trấn đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 22/01/2024 về thực hiện Cải cách hành chính năm 2024, trong kế hoạch xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC trên địa bàn thị trấn năm 2024 trên các lĩnh vực: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính. Nhìn chung nội dung của Kế hoạch cơ bản điều thực hiện đạt so với yêu cầu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và cải cách hành chính trên địa bàn thị trấn. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị trấn tập trung chỉ đạo phân công cán bộ, công chức chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện công tác CCHC bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo tính thống nhất trong cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận các Đoàn thể và cán bộ, công chức về chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Nêu cao vai trò trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, cùng với sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể trong việc triển khai công tác cải cách hành chính, công khai minh bạch các loại thủ tục hành chính. Ủy ban nhân dân thị trấn chỉ đạo công chức chuyên môn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh gọn đúng quy trình, thủ tục, không gây phiền hà cho tổ chức cá nhân khi đến thực hiện giao dịch tại đơn vị.

         Để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, thị trấn đã tập trung phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng công nghệ. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi số, đáp ứng nhu cầu phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử và hình thành các công dân số. Đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm sự thuận tiện các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch công việc. Trong quá trình triển khai thực hiện, thị trấn đã yêu cầu cán bộ, công chức chuyên môn thường xuyên học tập, nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin, nhằm đáp ứng tiến trình chuyển đổi số; thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại các ấp để trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, dịch vụ hành chính công, thanh toán không dùng tiền mặt… thành lập các nhóm Zalo ở từng lĩnh vực phụ trách để chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành, thông tin và thống nhất trong triển khai thực hiện, nhất là những văn bản chỉ đạo đột xuất đều được gửi qua hệ thống thư điện tử hoặc tin nhắn qua các nhóm zalo để cán bộ, công chức của thị trấn kịp thời nắm bắt, triển khai thực hiện.

         Ngoài ra công tác tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn thị trấn tiếp tục được triển khai và thu được nhiều kết quả tích cực. Tiếp tục tuyên truyền các quy định về thủ tục hành chính có liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước; tuyên truyền vận động người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tuyên truyền hiệu quả sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các quy định liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức như: quyền, nghĩa vụ, quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, thái độ phục vụ nhân dân. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong mỗi quan hệ với cơ quan nhà nước; các nguyên tắc, cách thức và những vấn đề cần biết khi thực hiện TTHC. Đây cũng là một trong các nội dung được Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Châu Thành quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên, nhằm góp phần nâng cao chỉ số CCHC tại đơn vị.

         Nhìn chung các nội dung CCHC được tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, thường xuyên, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu của địa phương như: Kết hợp, lồng ghép tuyên truyền về CCHC với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến nhân dân trên địa bàn thị trấn. Thông qua các cuộc họp, hội nghị, tiếp xuất cử tri góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và doanh nghiệp về công tác CCHH. Bên cạnh đó, trạm truyền thanh thị trấn cũng phát tiếp chuyển các chuyên đề về cải cách hành chính của cấp huyện, cấp tỉnh đến toàn thể nhân dân trên địa bàn. Thông qua công tác tuyên truyền về CCHC trên địa bàn đã góp phần nâng cao nhận thức, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp và cũng góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về các nội dung CCHC, sự cần thiết phải thực hiện CCHC và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh CCHC trên địa bàn thị trấn Châu Thành. Thường xuyên kịp thời cập nhật, rà soát, niêm yết công khai, đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã tại Bộ phận Một cửa và trên trang Một cửa điện tử của thị trấn. Qua công tác tuyên truyền, nhìn chung nhận thức của cán bộ, công chức, Đảng viên, đoàn viên, Hội viên và quần chúng nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện hiệu quả công tác CCHC tại thị trấn.

         Nhằm hướng đến xây dựng một nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân, thời gian qua, Đảng ủy, UBND thị trấn Châu Thành thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm CCHC, nhất là trong triển khai nhiều giải pháp, cơ chế mới về CCHC, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp, tránh gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Do đó, UBND thị trấn đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 14/8/2023 của UBND thị trấn Châu Thành, triển khai Mô hình thực hiện dịch vụ công liên thông 02 nhóm thủ tục và nộp hồ sơ trực tuyến trên công Dịch vụ công Quốc gia. Từ khi triển khai thực hiện “Mô hình điểm Dịch vụ công liên thông 2 nhóm thủ tục hành chính: khai sinh, khai tử và nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia” tại địa bàn thị trấn Châu Thành, qua đó UBND thị trấn đã tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ liên thông bảo đảm thực hiện 100% trên dịch vụ công điện tử được 129 hồ sơ. Trong đó: đăng ký dịch vụ công liên thông điện tử đối với thủ tục: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em là 95 trường hợp; Đăng ký dịch vụ công liên thông điện tử đối với thủ tục: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ mai táng phí là 34 trường hợp. Mô hình đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, nâng chất lượng phục vụ cho tổ chức, công dân tại địa phương; phát huy tối đa hiệu quả giải quyết TTHC, mang lại sự hài lòng cho người dân, hạn chế phiền hà, thắc mắc kiến nghị của người dân và doanh nghiệp khi đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính. Qua thực hiện mô hình còn góp phần tăng cường mối quan hệ giữa chính quyền địa phương với nhân dân. Cũng qua đây từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất đạo đức, giao tiếp ứng xử và năng lực, trình độ mang tính chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân.

         Bên cạnh đó, thị trấn Châu Thành đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức chuyên môn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá sự hài lòng của người dân tại bộ phận một cửa. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý, điều hành của chính quyền địa phương, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được tiếp nhận và giải quyết trên hệ thống một cửa điện tử của thị trấn, đồng thời thực hiện chữ ký số; niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục thuộc các lĩnh vực thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến và hướng dẫn người dân về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

         Phát huy kết quả đạt được, hiện nay thị trấn Châu Thành tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính để các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch công việc được thuận tiện, nhanh chóng, chính xác, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tiếp tục tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác CCHC theo Chỉ thị 13/CT-TTG ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 28/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.

         Thời gian tới, UBND thị trấn Châu Thành chỉ đạo cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục duy trì, nâng cao chỉ số CCHC; đẩy mạnh cung cấp và tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến đến người dân và doanh nghiệp, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thông qua hệ thống “một cửa điện tử”, nhằm giảm thời gian, số lần cá nhân, tổ chức phải đến trực tiếp cơ quan Nhà nước thực hiện các TTHC. Công tác CCHC của UBND thị trấn đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến quan trọng, nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Qua đó, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Nhã Lam
TIN NỔI BẬT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang online: 46
 • Hôm nay: 963
 • Trong tuần: 18 711
 • Trong tháng: 40 797
 • Tất cả: 2333671
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH SÓC TRĂNG
   Địa Chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
    Điện Thoại: (0299) 3 834 570  - (0299) 3 834 566. Fax: (0299) 3 834 670. Email: vpubndchauthanh@gmail.com
                            Ghi rõ nguồn thông tin điện tử UBND Huyện Châu Thành khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.