Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc tỉnh Sóc Trăng
"CÁC DÂN TỘC BÌNH ĐẲNG, ĐOÀN KẾT, TÔN TRỌNG, GIÚP NHAU CÙNG PHÁT TRIỂN"
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Chứng khoán
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 0 5 7 9 8 2 2
 
 
 
 
 
Thanh tra
Skip portlet Portlet Menu

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THANH TRA BAN

Số điện thoại Thanh tra Ban: 02993.827381; Fax: 02993.821710

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Di động

1

Cao Tĩnh

Chánh Thanh tra

ctinh@soctrang.gov.vn

0915.780664

2

Kim Thành Trúc

Thanh tra viên

kttruc@soctrang.gov.vn

0168.3694951

3

Chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Ban

I. Chức năng:

Thanh tra là đơn vị của Ban Dân tộc có chức năng tham mưu Trưởng Ban Dân tộc tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm tra, thanh tra, phòng chống tham nhũng và thực hiện nhiệm vụ pháp chế theo qui định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ:

            1. Tham mưu lãnh đạo cơ quan dự thảo các văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công về quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc; quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Ban; Trưởng, Phó phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là cấp huyện); quy định về quan hệ, phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc với các Sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

            2. Tham mưu lãnh đạo cơ quan tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Tiếp nhận những kiến nghị của công dân liên quan đến dân tộc, thành phần dân tộc, tên gọi, phong tục, tập quán các dân tộc thiểu số và những vấn đề khác về dân tộc xem xét tham mưu lãnh đạo cơ quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

4. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc cơ quan thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh, kiểm tra; các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Ban Dân tộc. Tổng hợp, báo cáo Trưởng ban, Thanh tra tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra Ủy ban Dân tộc về kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ban Dân tộc.

5. Tham mưu lãnh đạo cơ quan kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc không còn phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật. Xây dựng và quản lý tủ sách pháp luật của cơ quan, tổ chức ngày pháp luật hàng tháng theo quy định; xây dựng chương trình liên tịch với Sở Tư pháp và triển khai thực hiện chương trình liên tịch.

6. Tham mưu lãnh đạo cơ quan Thực hiện nhiệm vụ pháp chế và kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 và Điều 4, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ.

 
 
 
 
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu