Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc tỉnh Sóc Trăng
"CÁC DÂN TỘC BÌNH ĐẲNG, ĐOÀN KẾT, TÔN TRỌNG, GIÚP NHAU CÙNG PHÁT TRIỂN"
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Chứng khoán
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 0 5 7 9 8 2 0
 
 
 
 
 
Phòng Kế hoạch Tổng hợp
Skip portlet Portlet Menu

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Số điện thoại Phòng Kế hoạch Tổng hợp:              ; Fax: 02993.821710

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Di động1

 Châu Ngọc Hồng

Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp

cnhong@soctrang.gov.vn

 0168.8343787


2

Huỳnh Thị Việt Thúy

Cán sự

vietthuyst1983@gmail.com

097.3549818Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch Tổng hợp

I. Chức năng:
Phòng Kế hoạch Tổng hợp là đơn vị của Ban Dân tộc có chức năng tham mưu Trưởng Ban Dân tộc xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dân tộc và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.
II. Nhiệm vụ:
1. Tham mưu lãnh đạo cơ quan dự thảo các văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công về các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác dân tộc theo quy định.
2. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về dân tộc theo chuyên môn, nghiệp vụ được giao. Tổ chức thực hiện công tác thống kê phục vụ công tác dân tộc theo quy định.
3. Phối hợp với các đơn vị thuộc cơ quan tham mưu lãnh đạo hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực công tác dân tộc đối với Phòng Dân tộc cấp huyện và công chức làm công tác dân tộc đối với cấp huyện chưa đủ điều kiện thành lập Phòng Dân tộc và công chức giúp Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý nhà nước về công tác dân tộc.
4. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo đánh giá định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Dân tộc.


 
 
 
 
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu