Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc tỉnh Sóc Trăng
"CÁC DÂN TỘC BÌNH ĐẲNG, ĐOÀN KẾT, TÔN TRỌNG, GIÚP NHAU CÙNG PHÁT TRIỂN"
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Chứng khoán
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 0 6 0 1 4 5 4
 
 
 
 
 
Văn phòng
Skip portlet Portlet Menu

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG
Số điện thoại Văn phòng: 02993.821332; Fax: 02993.821710TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Di động

1

Thạch Thanh Tùng

Chánh Văn phòng

tttung2@soctrang.gov.vn

0919.588330

2

Lâm Sơn Quân

P. Chánh VP

lsquan@soctrang.gov.vn

091.3703093

3

Huỳnh Kỉnh Tâm

Chuyên viên

hktam@soctrang.gov.vn

097.2658717

4

Thạch Thị Sưa

Chuyên viên

ttsua@soctrang.gov.vn

0168.7068192

5

Phạm Thị Bé Thi

Chuyên viên

ptbthi@soctrang.gov.vn

0168.8979916

6

Huỳnh Thị Việt Thúy

Kế toán

vietthuyst1983@gmail.com

097.3549818

7

Lý Khanh

Tài xế

 

090.8722035

8

Thạch Vonl

Bảo vệ

 

097.42000005

9

Lâm Thị  Xuân Hồng

Tạp vụ

 

0166.9672718Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng

I. Chức năng:

Văn phòng là đơn vị của Ban Dân tộc có chức năng tham mưu, giúp Trưởng ban theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc Ban Dân tộc tỉnh thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; tham mưu thực hiện công tác tổ chức, cán bộ thuộc phạm vi nhiệm vụ của Ban Dân tộc; thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản, kinh phí hoạt động, đảm bảo phương tiện, điều kiện làm việc; phục vụ chung cho các hoạt động của cơ quan.

II. Nhiệm vụ:

            1. Tham mưu lãnh đạo cơ quan dự thảo các văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công về công tác tổ chức, cán bộ và công tác hành chính thuộc phạm vi nhiệm vụ của Ban Dân tộc.

            2. Tham mưu lãnh đạo cơ quan phối hợp với Sở Nội vụ trong việc bố trí công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và công chức là người dân tộc thiểu số làm việc tại Ủy ban nhân dân cấp xã, bảo đảm cơ cấu thành phần dân tộc trên địa bàn; xây dựng và tổ chức thực hiện đề án ưu tiên tuyển dụng sinh viên dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng vào làm việc tại cơ quan nhà nước ở địa phương. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức xét cử tuyển học sinh dân tộc thiểu số vào học các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, việc thi và xét tuyển học sinh dân tộc nội trú theo quy định của pháp luật; biểu dương, tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc là người dân tộc thiểu số đạt kết quả cao trong các kỳ thi.

3. Tham mưu lãnh đạo cơ quan kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc trình lãnh đạo cơ quan duyệt, ký và ban hành văn bản hành chính theo quy định. Ban hành các thông báo, ghi chép biên bản các hội nghị, cuộc họp của lãnh đạo cơ quan; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các quyết định, ý kiến kết luận và các nhiệm vụ được lãnh đạo cơ quan giao cho các đơn vị trực thuộc.

4. Thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính và tổ chức thực hiện việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO trong hoạt động của cơ quan; theo dõi tình hình cán bộ, công chức cơ quan chấp hành nội quy, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế thi đua, khen thưởng và các quy chế khác có liên quan.

5. Giúp lãnh đạo cơ quan thực hiện chế độ tài chính, kế toán hiện hành; lập dự toán sử dụng kinh phí hàng năm và quyết toán kinh phí đã sử dụng đúng theo quy định; đảm bảo sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và công khai tài chính theo quy định. Quản lý và đảm bảo cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện đi lại, trang thiết bị và điều kiện làm việc của cơ quan; lập kế hoạch hàng năm và tổ chức thực hiện việc mua sắm, sửa chữa các phương tiện, vật tư kỹ thuật và các trang thiết bị khác phục vụ cho hoạt động của cơ quan.

6. Tham mưu dự thảo trình lãnh đạo cơ quan ban hành các quyết định về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các đơn vị của cơ quan, nội quy, quy chế hoạt động và các văn bản khác thuộc nhiệm vụ của Văn phòng; xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm về công tác tổ chức, cán bộ; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; tiếp nhận, tuyển dụng, hợp đồng lao động; bổ nhiệm, miễn nhiệm; điều động, luân chuyển; xếp lương, nâng lương, kỷ luật, thi đua khen thưởng, nghỉ hưu và các quy định khác về công tác cán bộ thuộc nội bộ của cơ quan.

7. Phối hợp với các đơn vị thuộc cơ quan tham mưu lãnh đạo chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức các hội nghị, cuộc họp, lễ kỷ niệm của cơ quan, các lễ hội quan trọng của đồng bào dân tộc thiểu số. Định kỳ năm (05) năm cùng các đơn vị thuộc cơ quan giúp lãnh đạo cơ quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp của tỉnh; lựa chọn đề nghị cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc ở vùng dân tộc thiểu số trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, giữ gìn an ninh, trật tự và gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

8. Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ; phòng cháy, chữa cháy; công tác vệ sinh môi trường và đảm bảo cảnh quan của đơn vị.

 
 
 
 
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu