Cổng thông tin điện tử Ban Dân Tộc tỉnh Sóc Trăng
"CÁC DÂN TỘC BÌNH ĐẲNG, ĐOÀN KẾT, TÔN TRỌNG, GIÚP NHAU CÙNG PHÁT TRIỂN"
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin cần biết
  Skip portlet Portlet Menu
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Chứng khoán
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 0 6 0 1 4 4 8
 
 
 
 
 
Phòng chính sách
Skip portlet Portlet Menu

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHÒNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Số điện thoại phòng Chính sách dân tộc: 02993.626372; Fax: 02993.821710

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Di động

1

Lâm Văn Son

TP. Chính sách Dân tộc

lvson@soctrang.gov.vn

0984.838477

2

Lâm Thị Trúc Loan

PTP. Chính sách Dân tộc

lttloan@soctrang.gov.vn

0123.8020000

3

Thạch Thị Bích Vân

Cán sự

ttbvan@soctrang.gov.vn

0123.9833339

4

Lý Thị Cẩm Vân

Chuyên viên

 

0165.8865811Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Chính sách Dân tộc

I. Chức năng:

Phòng Chính sách Dân tộc là đơn vị của Ban Dân tộc có chức năng tham mưu Trưởng Ban Dân tộc thực hiện quản lý nhà nước về chính sách dân tộc thuộc phạm vi nhiệm vụ được UBND tỉnh giao.

II. Nhiệm vụ:

            1. Giúp lãnh đạo cơ quan tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc sau khi được phê duyệt; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án do Ủy ban Dân tộc chủ trì quản lý, chỉ đạo hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh giao; theo dõi, tổng hợp, sơ kết, tổng kết và đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc ở địa phương; tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp để giải quyết các vấn đề về giảm nghèo, định canh, định cư, di cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các vấn đề dân tộc khác liên quan đến chính sách dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

            2. Tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình thí điểm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đặc thù, hỗ trợ ổn định cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng và công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

3. Tham mưu lãnh đạo cơ quan thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc được phân công theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Tham mưu giúp lãnh đạo cơ quan phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan thẩm định các chương trình, dự án, đề án do các Sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức xây dựng có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

5. Giúp lãnh đạo cơ quan xây dựng chương trình, kế hoạch liên tịch với các ngành (gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Người cao tuổi, Tỉnh đoàn, Bộ đội Biên phòng, Sở Y tế) và triển khai thực hiện các chương trình liên tịch.

6. Tham mưu Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, công tác quân sự, dân quân tự vệ.

 
 
 
 
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu