Website Gạo thơm Sóc Trăng
 
 
 
Các qui chế quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận“Gạo thơm Sóc Trăng”
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế trao quyền, Quy trình cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “ Gạo thơm Sóc Trăng” (10/05/2012)

UBND TỈNH SÓC TRĂNG
SỞ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

––––––––––––––––
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
––––––––––––––––
Số 321 /QĐ.NN   Sóc Trăng ngày 09 tháng 9 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế trao quyền, Quy trình cấp quyền
sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “ Gạo thơm Sóc Trăng”

––––––––––

 

 

          Căn cứ quyết định số 179/QĐ.UBND ngày 09 tháng 07 năm 2008 của UBND tỉnh Sóc trăng về việc ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền han và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

          Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005

          Căn cứ Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu Công nghiệp;

          Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/2/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu Công nghiệp;

          Theo đề nghị của Chủ nhiệm Dự án : Tạo Lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Gạo thơm Sóc Trăng” cho sản phẩm gạo thơm của tỉnh Sóc Trăng

 

                QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều I. Ban hành kem theo Quyết dịnh này Quy chế trao quyền, Quy trình cấp quyền  sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Gạo thơm Sóc Trăng”

          Điều 3. Quy chế này có hiệu lực sau khi nhãn hiệu chứng nhận “ Gạo thơm Sóc Trăng” được Cục Sở Hữu trí tuệ cấp chứng nhận bảo hộ.

          Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Chủ nhiệm dự án: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Gạo thơm Sóc Trăng”; Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản thuộc Sở NN&PTNT  và các tổ chức cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục SHTT
- Lãnh đạo sở;
- Các phòng: KH-TC, TTr
- Lưu VT, HSDA
  GIÁM ĐỐC

 
 
 
 

 

 
 
Hit counter
0 0 3 2 4 1 3 1
 
 
 
Bản quyền thuộc về: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: số 08 Hùng Vương, Thành phố Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3821913 - Fax: 0299 3826086 - Email: sonongnghiepvaptntst@vnn.vn
Ghi rõ nguồn "Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn" khi phát hành lại thông tin từ website này