Cổng thông tin điện tử UBND Huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 0 5 1 3 2 3 6
 
 
 
 
 
Tin thời sự
NHỮNG KINH NGHIỆM VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU QUA 2 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII
(27/05/2018)

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về ""Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã đạt những kết quả quan trọng, tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chỉnh đốn tác phong trong công tác, nâng cao hiệu quả, ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010 - 2015 và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời, rút ra được một số kinh nghiệm như:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng. Đặc biệt, coi trọng việc lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết và xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

2. Vai trò nêu gương trong việc học tập và làm theo Bác của các cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu càng có ý nghĩa quan trọng để tác động đến cán bộ, đảng viên và từ đảng viên tác động đến quần chúng Nhân dân noi theo.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện cấp ủy phải coi trọng công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, điều chỉnh kịp thời những hạn chế, tồn tại; đồng thời phát hiện, động viên, biểu dương những cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả.

4. Thường xuyên chỉ đạo công tác tuyên truyền, chú ý cả chiều rộng lẫn chiều sâu, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Gắn với tuyên truyền, phải làm tốt việc phát hiện và giới thiệu biểu dương những điển hình tiên tiến.

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" yêu cầu các cấp ủy cần tổ chức thực hiện các giải pháp chủ yếu sau:

1. Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt nội dung Chỉ thị 05-CTTW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các chuyên đề hàng năm ở các cấp ủy, tổ chức đảng một cách sâu rộng, thường xuyên.

2. Trong xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị phải gắn những nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 04-NQ/TW và nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Các cấp ủy, chính quyền cần chọn một số công việc, vấn đề cụ thể mang tính đột phá nhằm khắc phục các hạn chế, yếu kém, những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết; có phân công, phân nhiệm, xác định thời gian, giải quyết dứt điểm. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ này làm một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá, phân loại tổ chức đảng định kỳ.

3. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình: Các cấp ủy, tổ chức đảng vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tự phê bình và phê bình; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong tự phê bình và phê bình. Đưa nội dung tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ.

4. Tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị gắn với cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và thế hệ trẻ.

5. Đẩy mạnh tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

6. Tăng cường đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Chú trọng việc nắm bắt về những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thường xuyên làm tốt việc biểu dương, tôn vinh người tốt, việc tốt, nhân rộng, phổ biến các mô hình hay, cách làm hiệu quả, với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; uốn nắn những lệch lạc, học không đi đôi với làm theo, bệnh hình thức, bệnh thành tích.

7. Các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và việc giải quyết có hiệu quả những dấu hiệu vi phạm để chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn những sai phạm./.

Nguyễn Thị Hồng Lê HUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Kế Sách

Tin đã đưa
 
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu