Cổng thông tin điện tử UBND Huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Lượt truy cập
0 0 5 1 3 2 3 5
 
 
 
 
 
Tin trong huyện
Kế Sách qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới
(27/05/2018)

             Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị; Chương trình hành động của Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị. Nhận thức tầm quan trọng của Nghị quyết, Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch triển khai học tập và Chương trình thực hiện Nghị quyết của Trung ương bảo đảm theo yêu cầu và thời gian quy định. Qua đó, các chi, đảng bộ trực thuộc đã cụ thể hóa bằng chương trình hành động của cấp uỷ để thực hiện. Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn cho các tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận và các đoàn thể huyện tổ chức học tập Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị gắn với tiếp tục việc thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27-7-2010 của Ban Bí thư về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”. Ngoài ra, Huyện ủy còn chỉ đạo tuyên truyền rộng rãi thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, Đài Truyền thanh, Phòng Văn hoá Thông tin, các trạm Truyền thanh, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên bám chặt vào nội dung Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, văn bản chỉ đạo của các cấp tổ chức tuyên truyền, cổ động bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng, cả chiều rộng đến chiều sâu làm cho Nghị quyết thấm sâu vào cuộc sống. 

- Thông qua việc phổ biến, quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, Huyện ủy bồi dưỡng về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí tầm quan trọng của văn học nghệ thuật.  Coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý đồng thời bổ sung, kiện toàn lực lượng lãnh đạo của Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện, phòng Văn hóa huyện từng bước đi vào hoạt động có hiệu quả. Tạo điều kiện cho cán bộ theo học các lớp đại học chuyên ngành. Cử cán bộ tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ văn hóa, văn nghệ do tỉnh tổ chức. Mở các lớp bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ văn hóa xã, thị trấn tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

- Hàng năm xây dựng kế hoạch hoạt động, nội dung tập trung công tác thông tin, tuyên truyền cổ động, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhiệm vụ trọng tâm và chủ yếu là phục vụ nhiệm vụ chính trị. Trong đó, khuyến khích việc duy trì, phát triển đội ngũ cộng tác viên văn học nghệ thuật, các câu lạc bộ đờn ca tài tử, đội nhóm văn nghệ quần chúng tham gia tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại tại địa phương. Hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức các hoạt động trong các ngày lễ lớn của đất nước.  Hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ và dụng cụ, trang thiết bị cho các câu lạc bộ Đờn ca tài tử, đội văn nghệ quần chúng Khmer.  

- Vận động hướng dẫn đội ngũ sáng tác không chuyên tập trung xây dựng các tác phẩm có chủ đề về xây dựng nông thôn mới, các chính sách an sinh xã hội. Hàng năm có từ 03-04 kịch bản thông tin tuyên truyền, trên 25 bài ca cổ... Các tác phẩm văn học-nghệ thuật sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt nội dung, cho phép lưu hành đều được phổ biến rộng rãi cho lực lượng cộng tác viên, câu lạc bộ Đờn ca tài tử.

- Hàng năm, tổ chức 04 cuộc hội thi, liên hoan gồm: Liên hoan Đờn ca tài tử Nam bộ huyện, Liên hoan văn nghệ quần chúng Khmer huyện, Hội thi Giọng hát hay huyện, Liên hoan Tuyên truyền lưu động huyện. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức họp mặt các văn nghệ sĩ, các câu lạc bộ Đờn ca tài tử nhân dịp ngày truyền thống ngành Sân khấu Việt Nam (12/8 âm lịch).

- Trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển sự nghiệp văn học - nghệ thuật, huyện cũng đã có nhiều cố gắng phối hợp các cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức các cuộc thi sáng tác âm nhạc, ảnh nghệ thuật, bài ca cổ… ; phát hành một số ấn phẩm, tập san, băng đĩa nhạc nhân dịp chào mừng các ngày lễ lớn; đồng thời hàng năm tổ chức các cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật, ảnh thời sự địa phương phục vụ nhân dân. Tính đến nay, huyện đã tổ chức trên 195 cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật, ảnh thời sự. Các nhạc sĩ ở Trung ương, tỉnh và huyện cũng đã sáng tác hàng chục ca khúc, bài ca cổ về quê hương Kế Sách. Tạo điều kiện cho lực lượng văn nghệ sĩ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ ngắn hạn, các đợt sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật theo chuyên đề tại các địa phương trong nước. Được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể-đại diện của nhân loại. Được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen cho câu lạc bộ Đờn ca tài tử huyện Kế Sách.  

- Hiện huyện có tổng số 29 câu lạc bộ Đờn ca tài tử, 05 đội tuyên truyền lưu động, 08 đội văn nghệ quần chúng dân tộc Khmer, 01 đội văn nghệ quần chúng dân tộc Hoa (hợp tan), 01 đội tuyên truyền ca khúc cách mạng và 01 đội văn nghệ công nhân viên chức lao động huyện. Đến nay, đã củng cố, duy trì, tiếp tục phát triển thêm 10 câu lạc bộ Đờn ca tài tử, bình quân mỗi câu lạc bộ, đội nhóm có từ 12-20 thành viên. Hoạt động chính là tham gia các sự kiện văn hóa nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, các ngày lễ lớn của đất nước và tham gia đầy đủ các cuộc Hội thi, hội diễn cấp tỉnh, cấp huyện khi có điều động.    

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị vẫn còn một số hạn chế cơ bản như: Việc biểu dương, khen thưởng, hỗ trợ những cống hiến của đội ngũ văn nghệ sĩ. Đến năm 2017 mới tổ chức họp mặt, biểu dương văn nghệ sĩ tỉnh Sóc Trăng là lần đầu tiên kể từ khi tái lập tỉnh năm 1992. Đội ngũ văn nghệ sĩ, cộng tác viên văn hóa nghệ thuật trình độ học vấn không đồng đều, từ đó việc sáng tác các tác phẩm vọng cổ, bài bản tài tử chưa đạt chất lượng nghệ thuật cao. Ca từ chưa trau chuốt, chưa nổi bật tính nghệ thuật bác học trong Đờn ca tài tử. Về lĩnh vực ca múa nhạc, chưa có tác phẩm ca múa thật sự đột phá về tính nghệ thuật. Nguyên nhân đa số là lực lượng cộng tác viên không chuyên, chưa qua trường lớp chính quy đào tạo bài bản. Về việc lưu truyền và gìn giữ các giá trị văn học nghệ thuật dân gian truyền thống dân tộc Khmer, Hoa còn gặp nhiều khó khăn, do các nghệ nhân lớn tuổi, thế hệ kế thừa chưa phát huy hết khả năng của mình do điều kiện kinh tế còn khó khăn. Từ hạn chế, yếu kém đó thời gian tới các cấp ủy cần tập trung một số nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp trong Nghị quyết số 23-NQ/TW và 4 nhóm giải pháp của Nghị quyết 33-NQ/TW, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy trong lĩnh vực văn hóa, tư tưởng gắn với Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”. Xây dựng các Nghị quyết, kế hoạch hành động cụ thể, sát với tình hình thực tế của huyện và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện về nếp sống văn hóa, văn minh đô thị gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa cho nhân dân, duy trì hoạt động hiệu quả của các câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thiết thực, hướng tới tổ dân phố, phục vụ nhu cầu cầu của nhân dân.

- Tổ chức nhiều hoạt động văn học, nghệ thuật phong phú, đa dạng. Đẩy mạnh hoạt động sáng tác trong hội viên và nhân dân.

- Đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hoá của các dân tộc trên địa bàn huyện. Đa dạng các hoạt động giới thiệu, quảng bá tác phẩm nhằm đưa văn học, nghệ thuật đến mọi đối tượng trong nhân dân.

- Đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo các công trình văn hoá, nghệ thuật. Quan tâm tạo điều kiện cho hoạt động của các câu lạc bộ văn học, nghệ thuật địa phương.

- Tăng cường các hoạt động nghiên cứu, sưu tầm văn hoá, văn nghệ dân gian. Chú trọng công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể.

- Thường xuyên củng cố, đổi mới hoạt động các đội văn nghệ tuyên truyền nhằm nâng cao khả năng tập hợp, động viên phát huy tiềm năng sáng tạo và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ. Tham gia các cuộc thi, hội thảo chuyên đề, triển lãm, liên hoan nghệ thuật, các chuyến đi thực tế, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn do tỉnh tổ chức.

- Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về ngăn chặn, xử lý các hoạt động sáng tác, truyền bá những sản phẩm văn học, nghệ thuật có nội dung, tư tưởng tiêu cực, thiếu lành mạnh, gây tác động xấu tới đời sống, xã hội.

Nguyễn Thị Hồng Lê HUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

Tin đã đưa
 
 
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu