Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng
Lý luận và thực tiễn
Skip portlet Portlet Menu
- Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, bước đầu Thành ủy Sóc Trăng đã triển khai thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND phường, nhằm xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị của thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
- Việc thực hiện hợp nhất chức danh Bí thư và Chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn của tỉnh Sóc Trăng đã triển khai, thực hiện khá chặt chẽ từ nhiều năm qua ở các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời, có sự linh hoạt trong thực hiện đểđồng chí Bí thư kiêm Chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Trong bản Di chúc thiêng liêng, Bác Hồ đã căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Thực hiện lời dạy của Bác, Đảng luôn coi trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng thanh niên thành lớp người vừa “hồng” vừa “chuyên”, kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đảng đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ phụ trách công tác thanh niên. Các cấp ủy đảng và toàn xã hội luôn chú trọng xây dựng môi trường lành mạnh để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.
- Sau 10 năm thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQHXI của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn” (gọi tắt Pháp lệnh 34); nhân dân thành phố Sóc Trăng ngày càng phát huy quyền làm chủ của mình. Các cấp ủy đảng, chính quyền, trong quá trình lãnh chỉ đạo, thực hiện công tác điều hành, quản lý luôn chú trọng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, coi trọng tính công khai, dân chủ; từ đó, quy chế dân chủ ở cơ sở đã thực sự đi vào đời sống nhân dân, góp phần tích cực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
- Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng là đơn vị sự nghiệp được Tỉnh uỷ giao thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng lý luận chính trị - hành chính cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở về quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiến thức nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền; kiến thức về pháp luật, quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và một số lĩnh vực khác với phương châm: Gắn lý luận với thực tiễn.
- Thời gian qua, công tác dân vận của huyện Long Phú được các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị về công tác dân vận quần chúng trong tình hình mới; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.
- Thời gian qua, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã được các cấp ủy đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn huyện Long Phú quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt. Nhiều tổ chức cơ sở đảng yếu kém, chậm chuyển biến được quan tâm củng cố, đa số cán bộ, đảng viên, cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang đều vững vàng về lập trường tư tưởng, chính trị, gương mẫu về đạo đức, lối sống, phong cách làm việc của cấp ủy các cấp và cán bộ, đảng viên có bước đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở, nói đi đôi với làm; tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, năng động của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy được nâng lên; ý thức tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên có chuyển biến rõ nét.
- Việc học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ hàng đầu và là điều kiện tiên quyết nhằm tạo sự thống nhất từ trong nội bộ Đảng, sự đồng thuận, ủng hộ trong nhân dân. Nhận thức được điều đó, thời gian qua, Đảng bộ huyện Long Phú có nhiều đổi mới trong tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, góp phần sớm đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.
- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị, Người đã chỉ đạo thường xuyên mở các lớp huấn luyện trang bị tri thức, cơ sở lý luận cho thanh niên yêu nước để chuẩn bị lý luận và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kế thừa và phát huy quan điểm, tư tưởng của Người, công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được Đảng ta chú trọng tăng cường và ngày càng đi vào nền nếp với bước phát triển và đổi mới sát hợp với từng giai đoạn của sự nghiệp cách mạng, nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi tình hình thế giới, trong nước có những diễn biến phức tạp tác động đến tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thì công tác tuyên giáo nói chung và công tác giáo dục lý luận chính trị nói riêng đang trở nên cấp thiết.
- Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 17 năm thực hiện Nghị định 71 và triển khai Nghị định 04 của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan. Dự hội nghị có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh - Sơn Minh Thắng; Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch HĐND tỉnh - Mai Khương; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Trương Minh Lưu; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Hồ Thị Cẩm Đào; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Quách Việt Tùng; đại diện các sở, ban, ngành và lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Trang đầu Trang trước 12345 Trang sau Trang cuối

Chỉ đạo thực hiện:
LÂM TẤN HÒA

Trưởng Ban Biên tập:
LÊ MINH THƯỢNG

Hit counter
1 9 4 7 3 5 2 1
Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng
Giấy phép số 173/GP-TTĐT do Cục Quản lý PTTH và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/10/2011
Địa chỉ: 247 Nguyễn Trung Trực, Phường 2, TP Sóc Trăng
Điện thoại: 079.3620258; Fax: 079.3829105; Email: tuyengiao@soctrang.gov.vn
Website: http://www.tuyengiao.soctrang.gov.vn