Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tin nổi bật
Ngành Tuyên giáo tỉnh Sóc Trăng bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền và nâng cao chất lượng công tác tham mưu
(10/04/2018)

- Từ đầu năm đến nay, thực hiện kế hoạch, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo đạt nhiều kết quả quan trọng.


Họp mặt trí thức, văn nghệ sĩ mừng Xuân Mậu Tuất 2018. Ảnh Duy Phương


Theo đó, Tham mưu Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên ở các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Qua đó, cấp ủy đảng các cấp tập trung triển khai, tuyên truyền giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách  pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của từng nghị quyết nhằm tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận xã hội trong triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu chỉ đạo các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018; hướng dẫn tuyên truyền đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất theo tinh thần “Đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm”; tổ chức Họp mặt Báo chí nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018; tổ chức Họp mặt trí thức, văn nghệ sĩ đầu năm 2018; tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018) và 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham mưu Tỉnh ủy triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; tham mưu tổ chức Hội nghị chuyên đề cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; xây dựng kế hoạch Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình hành động số 26-CTr/TU, ngày 01/02/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và Công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; xây dựng đề cương tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 -1/8/2018) và kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng (10/1948 - 10/2018). Phối hợp với Báo Sóc Trăng tham mưu Tỉnh ủy triển khai xây dựng Đề án Nâng cao chất lượng báo chí và hoạt động cơ quan Báo Sóc Trăng. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo đã chủ động tham mưu báo cáo sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng như: Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW (khóa X) “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư và Thông tri số 18-TT/TU, ngày 09/9/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”.…

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp tiếp tục tập trung hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018); kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018) gắn với sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); tham mưu tổ chức họp mặt kỷ niệm 88 năm Ngành truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2018) và kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng (10/1948-10/2018); giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi các cấp năm 2018; Tham mưu xuất bản cuốn Lịch sử truyền thống Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng (1948 - 2013). Tiếp tục chỉnh lý, bổ sung Lịch sử Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng, tập II (1954- 1975); tuyên truyền Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018 của tỉnh Sóc Trăng; phối hợp với các ban đảng Tỉnh ủy hướng dẫn đề cương báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan báo, đài địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau hội nghị sơ kết của đảng bộ cấp trên cơ sở… Trong thời gian tới Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục  bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền và nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy .
Duy Phương

 TIN ĐÃ ĐƯA:

Trang đầu Trang trước 1234567891011121314 Trang sau Trang cuối

Chỉ đạo thực hiện:
LÂM TẤN HÒA

Trưởng Ban Biên tập:
LÊ MINH THƯỢNG

Hit counter
1 9 4 7 3 4 9 3
Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng
Giấy phép số 173/GP-TTĐT do Cục Quản lý PTTH và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/10/2011
Địa chỉ: 247 Nguyễn Trung Trực, Phường 2, TP Sóc Trăng
Điện thoại: 079.3620258; Fax: 079.3829105; Email: tuyengiao@soctrang.gov.vn
Website: http://www.tuyengiao.soctrang.gov.vn