Cổng thông tin điện tử Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
Liên kết Website; lienketwebsite
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập
0 0 1 4 8 3 9 1
 
 
 
 
 
 
 
Tổng quan
Skip portlet Portlet Menu
ỦY BAN NHÂN DÂN                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TỈNH SÓC TRĂNG                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Số:  2980 /QĐ-UBND                                                             Sóc Trăng, ngày   08 tháng  12 năm 2016   
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh Sóc Trăng
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh Sóc Trăng.
1. Ban Tiếp công dân tỉnh là tổ chức trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; có con dấu và tài khoản riêng để phục vụ công tác tiếp công dân theo quy định của pháp luật.
2. Trụ sở Tiếp công dân tỉnh đặt tại số 37, đường Nguyễn Văn Thêm, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Điều 2. Cơ cấu, tổ chức của Ban Tiếp công dân tỉnh
1. Ban Tiếp công dân tỉnh có Trưởng ban, Phó Trưởng ban và công chức làm công tác tiếp công dân. Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh do một Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh tương đương cấp Trưởng phòng.
2. Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm.
3. Ban Tiếp công dân tỉnh gồm 07 biên chế thuộc biên chế công chức được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ hàng năm trong tổng biên chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân tỉnh
1. Ban Tiếp công dân tỉnh trực tiếp quản lý Trụ sở tiếp công dân tỉnh; phối hợp cùng đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức, thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan.
2. Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh có trách nhiệm xây dựng nội quy tiếp công dân, quy chế phối hợp hoạt động tiếp công dân của đại diện cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định; bố trí công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân tỉnh. Việc bố trí công chức phải căn cứ vị trí việc làm, tiêu chuẩn, chức danh ngạch công chức theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh Sóc Trăng và Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc điểu chỉnh Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                                                                                                                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                                                                                                                               CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;
- VPTU, VP Đoàn ĐBQH, VP HĐND tỉnh;                                                                                                                              (Đã ký) 
- CVP và các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: BTCD, TH, KT, VX, XD, NC, NV, QT, HC.
                                                                                 Trần Văn Chuyện

 
 
 
 
 
Tìm kiếm; timkiem
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hình ảnh hoạt động; anhdep
Skip portlet Portlet Menu

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Chuyện tiếp công dân

Giao ban công tác xử lý đơn hàng tháng tại Ban Nội chính Tỉnh ủy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Ngô Hùng đối thoại để giải quyết khiếu nại của Doanh nghiệp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Văn Hiểu tiếp công dân định kỳ

 
 
 
 
Cơ quan chủ quản: VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Đơn vị: Trụ sở Tiếp công dân
Địa chỉ: Số 37 đường Nguyễn Văn Thêm, P.3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299.3623 333
Ghi rõ nguồn thông tin điện tử Trụ sở Tiếp công dân khi trích dẫn lại từ địa chỉ này.