Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng
SÓC TRĂNG KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH
Góp ý Sơ đồ cổng
English
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lấy ý kiến dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật
Skip portlet Portlet Menu

Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục; thời gian các bước thực hiện thủ tục của từng cơ quan, đơn vị có liên quan đối với thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Gửi góp ý Xem góp ý 22/01/2018
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục; thời gian các bước thực hiện thủ tục của từng cơ quan, đơn vị có liên quan đối với thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (tiếp theo) Gửi góp ý Xem góp ý 22/01/2018
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường không khí xung quanh, tiếng ồn và độ rung, nước mặt, nước dưới đất, nước mưa axit, nước biển, nước thải và trầm tích trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Gửi góp ý Xem góp ý 21/01/2018
lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở NỘi vụ tỉnh Sóc Trăng Xem góp ý 26/12/2017
Lấy ý kiến về việc bãi bỏ quyết định số 05/2013/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Xem góp ý 13/12/2017
Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Xem góp ý 13/12/2017
Lấy ý kiến về việc bãi bỏ Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc chế độ bỗi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Xem góp ý 13/12/2017
Dự thảo Quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Xem góp ý 03/12/2017
Đóng góp ý kiến dự thảo Tờ trình, Quyết định thay thế Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 của UBND tỉnh Sóc Trăng (tiếp theo) Xem góp ý 13/11/2017
Đóng góp ý kiến dự thảo Tờ trình, Quyết định thay thế Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 của UBND tỉnh Sóc Trăng. Xem góp ý 13/11/2017
Đóng góp ý kiến dự thảo Tờ trình, Quyết định thay thế Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 của UBND tỉnh Sóc Trăng (tiếp theo) Xem góp ý 13/11/2017
Đóng góp ý kiến dự thảo Tờ trình, Quyết định thay thế Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 của UBND tỉnh Sóc Trăng (tiếp theo) Xem góp ý 13/11/2017
Đóng góp ý kiến đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HDND tỉnh Xem góp ý 10/11/2017
Xem: Tổng số: 36 mẫu tin - Xem trang:
 1 
 2 
 3 
 4 
 
 
 
 
Đơn vị hành chính
Skip portlet Portlet Menu