“Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”
Đây là giá trị văn hóa cốt lõi được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại hội nghị văn hóa toàn quốc do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức vào ngày 24/11 bằng hình thức trực tuyến với các địa phương. Dự tại điểm cầu Trung ương còn có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành. Tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng, dự có đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành; các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy.
Tại hội nghị văn hóa toàn quốc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông qua báo cáo tóm tắt về “Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; định hướng giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”. 
 
Báo cáo nêu rõ, 35 năm qua, nhiệm vụ bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc có chuyển biến tích cực, tạo cơ chế hài hòa giữa bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội; huy động nhiều nguồn lực giữ gìn di sản văn hóa truyền thống, nhất là một số loại hình nghệ thuật truyền thống có nguy cơ mai một. Chủ động mở rộng hợp tác văn hóa với các nước, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè thế giới, thúc đẩy hội nhập, giao lưu quốc tế về văn hóa. Mặc dù đạt được rất nhiều kết quả quan trọng, nhưng qua 35 năm đổi mới, việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam còn không ít hạn chế, yếu kém, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Quan điểm xây dựng văn hóa, trọng tâm là chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp chưa được triển khai mạnh mẽ, chưa thật sự thấm sâu trong các tầng lớp xã hội.
 
Hội nghị đã đánh giá một cách sâu sắc, toàn diện những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm về công tác văn hóa và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời đây còn là diễn đàn để lắng nghe, cổ vũ, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động.
 
Đại biểu dự hội nghị văn hóa bằng hình thức trực tuyến toàn quốc tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Ngọc Diễm
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh rằng, mục tiêu thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là: “Xây dựng văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, dân chủ, khoa học và nhân văn. Xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị trong thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa cần đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện thể chế, thực hiện vai trò kiến tạo của Nhà nước bảo đảm xây dựng, phát triển văn hóa, con người trong bối cảnh nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Hoàn thiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa Việt Nam, hệ giá trị con người Việt Nam, gia đình Việt Nam thời kỳ mới, tạo môi trường và điều kiện để phát triển nhân cách, đạo đức, trí tuệ, tâm hồn, thể chất; phát huy cao độ lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng và đất nước. Ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp đạo đức, lối sống, phát huy vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội trong xây dựng văn hóa và hoàn thiện nhân cách con người. Tăng cường khả năng tiếp cận và thụ hưởng văn hóa của người dân, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền và các giai tầng xã hội. Xây dựng và quản lý thị trường văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa, đẩy mạnh giao lưu, hợp tác quốc tế, tăng cường quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới. Xây dựng, phát triển chuỗi giá trị văn hóa để văn hóa thật sự là nền tảng “Soi đường cho quốc dân đi”. 
 
Ngọc Diễm
 
Thông báo
Báo cáo - thống kê
Videos
  
lượt truy cập
  • Tất cả: 27323053
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Sóc Trăng - Điện thoại: 0299.3822339 - Fax: 0299.3820473 - Email: phonghanhchinh-soctrang@chinhphu.vn
Đơn vị quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
Giấy phép số 01/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/9/2021.
Điện thoại Ban biên tập: 0299.3626400 - Email: banbientap@soctrang.gov.vn
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn - Phường 3 - Tp Sóc Trăng.
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.