Tổng số: 959
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
186/TB-TTCNTT 22/12/2023 Về việc thay đổi tên và mẫu dấu của đơn vị
Lượt xem: 0
Tải về 0
442/GM-STNMT-NKS 07/12/2023 Tập huấn triển khai các văn bản pháp luật về tài nguyên nước, khoáng sản cho cán bộ tài nguyên và môi trường cấp huyện, cấp xã
Lượt xem: 0
Tải về 0
26/BTNMT 05/12/2018 Thong tu quy dinh ky thuat
Lượt xem: 0
Tải về 4
2404/QĐ-UBND 05/12/2018 v/v giao thuê đất
Lượt xem: 0
Tải về 8
23/2017/QĐ-UBND 18/04/2018 Ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông sử dụng ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 0
Tải về 5
10/2018/QĐ-UBND 27/03/2018 Ban hành Quy định đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường không khí xung quang, tiếng ồn và độ rung, nước mặt, nước dưới đất, nước mưa, nước biển, nước thải và trầm tích trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 0
Tải về 4
09/2018/QĐ-UBND 21/03/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức tiền ăn đối với người nghiện ma túy đang chữa trị, cai nghiện bắt buộc và mức đóng góp đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội (nay là Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng) ban hành kèm theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 0
Tải về 0
08/2018/QĐ-UBND 01/03/2018 Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 0
Tải về 5
07/2018/QĐ-UBND 28/02/2018 Về việc ban hành mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 0
Tải về 4
06/2018/QĐ-UBND 02/02/2018 Về việc bãi bỏ Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 02/7/2009 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem: 0
Tải về 3
12345678910...