Chức năng và Nhiệm vụ

Chức năng và Nhiệm vụ

-----o0o-----
Phongtccb.sosoctrang@moet.edu.vn
02993.616.039

Phòng Tổ chức cán bộ 

1. Chức năng

Phòng Tổ chức cán bộ có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức ngành giáo dục.

2. Nhiệm vụ chủ yếu

a) Xây dựng mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ để kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn của Bộ GDĐT; tham mưu tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên theo kế hoạch chỉ đạo của Bộ GDĐT và Ủy ban nhân dân tỉnh. Cụ thể như sau:

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm về phát triển số lượng cán bộ, viên chức các cấp học, ngành học, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành;

- Xây dựng các quy định cụ thể về tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc, bao gồm việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, xác định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phân công, phân cấp, cơ cấu tổ chức, biên chế, quan hệ công tác của các đơn vị thuộc ngành;

- Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở tiếp nhận, hướng dẫn, thẩm định các đề án thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các trường phổ thông và các cơ sở giáo dục khác theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ hành chính về công tác tổ chức cán bộ như: Tuyển dụng, hợp đồng lao động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, luân chuyển, thuyên chuyển, cử đi học sau đại học, nghỉ phép và xét kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở;

- Công nhận, không công nhận hoặc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập theo quy định của pháp luật;

- Cấp và thu hồi các quyết định cho phép hoạt động đối với các tổ chức đưa người đi du học tự túc ở nước ngoài với các trình độ phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; kiểm tra hoạt động của các tổ chức này theo quy định của Bộ GDĐT và theo quy định của pháp luật; thống kê, tổng hợp người đi nghiên cứu, học tập ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh; báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

b) Giúp Giám đốc Sở quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan Sở GDĐT và các đơn vị trực thuộc Sở; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện tiêu chuẩn các chức danh, chuyên môn nghiệp vụ công chức, viên chức ngành giáo dục; tổ chức điều tra, thống kê phân tích và tổng hợp số liệu về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành;

c) Nghiên cứu, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành; trực tiếp làm các thủ tục thực hiện chế độ chính sách như: nâng lương, nghỉ hưu, nghỉ việc... của cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở theo phân cấp quản lý;

d) Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ của ngành;

đ) Trưởng phòng Tổ chức cán bộ thừa lệnh Giám đốc Sở ký các văn bản nghỉ phép của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở quản lý, các hồ sơ công chức, viên chức chuyển ra tỉnh ngoài hoặc về các đơn vị khác không trực thuộc Sở quản lý; xác nhận biên chế tăng giảm của các cở sở giáo dục trực thuộc;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.


Nhân sự Phòng Tổ chức cán bộ

 

Lâm Thị Thiên Lan
Trưởng phòng
Lamthithienlan@soctrang.edu.vn
0919.445.605


 
Trịnh Thị Thu Linh
Chuyên viên
Trinhthithulinh@soctrang.edu.vn
0796.87.87.81


 
Dương Thanh Bình
Chuyên viên
Duongthanhbinh@soctrang.edu.vn
0907.218.820

 
Trần Quách Khén Thốn
Chuyên viên
Tranquachkhenthon@soctrang.edu.vn
0986.485.487

 Trần Minh Tâm
Chuyên viên
Tranminhtam@soctrang.edu.vn
0988.990.205
  • Tất cả: 1385652
Cơ quan chủ quản: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
                                Địa chỉ: Số 48 Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
              Điện thoại: 02993.616042. Fax: 02993.824074. Email: Vanphong.sosoctrang@moet.edu.vn
             Số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: 02993.616042
             Ghi rõ nguồn "Sở Giáo dục và Đào tạo" khi phát hành lại thông tin từ Website này.