Chức năng và Nhiệm vụ

Chức năng và Nhiệm vụ

-----o0o-----
Phonggdcn.sosoctrang@moet.edu.vn
02993.616.041

Phòng Giáo dục Dân tộc - Giáo dục Thường xuyên

1. Chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý Nhà nước về các nội dung: giáo dục dân tộc; giáo dục thường xuyên; giáo dục đại học; chính trị tư tưởng.

2. Nhiệm vụ chủ yếu

2.1. Nhiệm vụ Giáo dục Dân tộc

a) Quản lý, chỉ đạo việc dạy và học tiếng dân tộc (tiếng Khmer, tiếng Hoa) ở các cơ sở giáo dục vùng đồng bào dân tộc có tổ chức dạy chữ dân tộc; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch về giáo dục dân tộc; giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện;

b) Phối hợp tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra công tác giáo dục dân tộc ở các ngành học, cấp học; qua đó, đề xuất khắc phục các mặt hạn chế về giáo dục dân tộc; phối hợp, quản lý chỉ đạo hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú trong tỉnh;

c) Theo dõi việc thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên và học sinh; đồng thời, tham mưu, đề xuất các ban ngành liên quan trong việc thực hiện các chế độ chính sách đúng quy định;

d)  Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc:

- Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá dạy tiếng dân tộc cho học sinh dân tộc và cán bộ, giáo viên công tác ở vùng dân tộc;

- Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các nội dung giáo dục đặc thù trong các cấp học vùng dân tộc và hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú; theo dõi và phối hợp các phòng liên quan chỉ đạo thực nhiệm vụ đối với hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh;

- Tổng kết công tác giáo dục dân tộc; tuyên truyền và phổ biến kinh nghiệm, kiến thức khoa học về công tác chăm sóc, giáo dục học sinh dân tộc;

- Quản lý, đánh giá và tổng hợp, thống kê về giáo dục dân tộc qua từng thời kỳ và năm học. Đề xuất Giám đốc việc thực hiện các chủ trương, chính sách, biện pháp để đảm bảo phát triển giáo dục dân tộc;

- Xây dựng nội dung, kế hoạch và chỉ đạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên vùng dân tộc về phương pháp dạy tiếng dân tộc và các nội dung giáo dục đặc thù;

- Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; phối hợp triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đối với lĩnh vực giáo dục.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.  

2.2. Nhiệm vụ Giáo dục Chuyên nghiệp và Giáo dục Thường xuyên

a) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các cơ sở giáo dục thường xuyên, các cơ sở liên kết đào tạo đại học và sau đại học của địa phương thực hiện mục tiêu và phương thức đào tạo, chương trình và nội dung giảng dạy theo quy định của Bộ GDĐT;

b) Phối hợp với các phòng thuộc Sở về việc thẩm định mở mã ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học theo phân cấp của Bộ GDĐT; phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các trung tâm ngoại ngữ, tin học và các cơ sở đào tạo thuộc hệ giáo dục thường xuyên; tham mưu giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về liên kết đào tạo đại học và sau đại học của các cơ sở liên kết đào tạo và các tổ chức khác trong địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

c) Tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp và cao đẳng theo quy định;

d) Căn cứ hướng dẫn quy hoạch tổng thể của Bộ GDĐT, nghiên cứu đề xuất các biện pháp phát triển giáo dục thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương;

đ) Phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập; công tác xóa mù chữ và công tác cử tuyển theo quy định;

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.  

2.3. Nhiệm vụ Chính trị, tư tưởng

a) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu chỉ đạo thực hiện công tác tư tưởng trong đội ngũ công chức, viên chức ngành giáo dục; nắm bắt và định hướng tình hình tư tưởng, dư luận trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và học sinh trong toàn ngành; phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết kịp thời các vấn đề về an ninh, chính trị, tư tưởng trong lĩnh vực giáo dục thuộc chức năng được phân công;

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu chỉ đạo thực hiện công tác quản lý học sinh, sinh viên, cụ thể: xây dựng trường học an toàn, thân thiện; công tác giao thông an toàn, bảo đảm an ninh chính trị, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trong trường học, công tác tư vấn tâm lý học đường; công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh toàn ngành; công tác Đoàn, Đội, Hội và phong trào thanh thiếu nhi trường học; phong trào tình nguyện trong trường học; công tác xã hội thanh niên quốc tế; hoạt động bảo vệ và chăm sóc trẻ em; công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường học;

c) Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về công tác chính trị tư tưởng, học sinh, sinh viên của địa phương với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ GDĐT;

d) Tham mưu chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong học sinh; chủ trì hướng dẫn và theo dõi hoạt động của các dự án, đề án, chương trình có liên quan đến: giáo dục an toàn giao thông, giáo dục môi trường, giáo dục pháp luật trong trường học, giáo dục kỹ năng sống; vệ sinh nước sạch; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống HIV-AIDS; chăm sóc và bảo vệ trẻ em; dân số kế hoạch hóa gia đình;

đ) Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.


Nhân sự Phòng Giáo dục Dân tộc - Giáo dục Thường xuyên

Thạch Song
Trưởng phòng
Thachsong@soctrang.edu.vn
0919.729.869

Thạch Thị Domres
Phó Trưởng phòng
Thachthidomres@soctrang.edu.vn
0913.252.683
 


Thái Bình Dương
Chuyên viên
Thaibinhduong@soctrang.edu.vn
0948.712.343
Kiêm Hạnh
 
Chuyên viên
Kiemhanh@soctrang.edu.vn
0985.807.309


Lâm Phương Hảo
Chuyên viên
Lamphuonghao@soctrang.edu.vn
0908.500.066

 
VĂN BẢN MỚI
  • Tất cả: 1385715
Cơ quan chủ quản: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
                                Địa chỉ: Số 48 Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
              Điện thoại: 02993.616042. Fax: 02993.824074. Email: Vanphong.sosoctrang@moet.edu.vn
             Số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: 02993.616042
             Ghi rõ nguồn "Sở Giáo dục và Đào tạo" khi phát hành lại thông tin từ Website này.