QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng được thành lập theo Quyết định số 394/QĐ.TCCB.03, ngày 29 tháng 9 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, trên cơ sở hợp nhất tổ chức của Sở Địa chính Sóc Trăng và các tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường thuộc các Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Sở Công nghiệp; Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.

Hệ thống tổ chức bộ máy của ngành gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan tham mưu giúp việc cho UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan tham mưu giúp việc cho UBND cấp huyện, thị xã, thành phố trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa huyện, thị xã, thành phố và cán bộ địa chính – môi trường – xây dựng là người tham mưu, giúp việc cho UBND xã, phường, thị trấn trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn cấp xã.

Ông Cao Kháng Chiến – Phó Trưởng ban tổ chức tỉnh uỷ công bố quyết định thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, ngày 02 – 01 – 2004

Sau khi thành lập, Sở đã nhanh chóng sắp xếp, tiếp nhận bàn giao nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản từ các Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Sóc Trăng; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Sở Công nghiệp về và ổn định tổ chức, chính thức đi vào hoạt động đầu năm 2004. Trong 10 năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Sóc Trăng thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cụ thể như sau:

- Giai đoạn 2003 – 2008, Sở thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-BTNMT, ngày 15/7/2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Nội vụ và được cụ thể hoá tại Quyết định số 520/QĐ.TCCB.05, ngày 07/6/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và quy chế tổ chức, hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, với các lĩnh vực: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng thuỷ văn; đo đạc và bản đồ.

- Đến năm 2008 thực hiện tinh thần Thông tư liên tịch số 03/TTLT-BTNMT-BNV, ngày 15/07/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc UBND các cấp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng đề án kiện toàn tổ chức bộ máy thuộc Sở, đồng thời thực hiện Quyết định số 1735/QĐ-TTg, ngày 01/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ chức năng, nhiệm vụ định giá đất cũng được chuyển từ ngành Tài chính sang ngành Tài nguyên và Môi trường. Hiện nay chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở được thực hiện theo Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND, ngày 30/12/2008 và Quyết định số 28/2012/QĐ của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định 40/2008/QĐ-UBND, với các lĩnh vực: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng thuỷ văn; đo đạc và bản đồ; tổng hợp biển, biến đổi khí hậu.

Có thể nói ngành tài nguyên và môi trường Sóc Trăng đang thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhân dân, của tổ chức và doanh nghiệp, có tác động lớn đến việc đảm bảo an ninh trật tự, sự phát triển kinh tế, xã hội và sự phát triển bền vững của tỉnh nhà.

Nhìn lại chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ của Bộ TN & MT ngành tài nguyên và môi trường Sóc Trăng đã nỗ lực vượt qua thách thức, giành được những thành tựu quan trọng, góp phần không nhỏ vào sự thành công chung trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Sóc Trăng, cụ thể:

- Ngành đã làm tốt công tác xây dựng thể chế, tham mưu cho tỉnh xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, nhằm từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, nổi bật nhất là trong lĩnh vực đất đai và môi trường như: Chương trình hành động số 45-CT/TU, ngày 26/7/2005 của Tỉnh uỷ, Kế hoạch số 13/KH-UBT, ngày 26/12/2005 của UBND tỉnh về công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; các văn bản Quy định trình tự thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp đất đai; quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh; Quyết định về khung giá đất; chính sách hỗ trợ đền bù, giải phóng mặt bằng,… Tập trung đẩy mạnh và hoàn thành cơ bản công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất trên địa bàn tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh và tổ chức thực hiện công tác điều tra, lập quy hoạch kế hoạch trên các các lĩnh vực thuộc ngành quản lý như: đất đai, môi trường, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản để làm cơ sở pháp lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường; từng bước thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường; phối hợp tốt với các Sở, ngành và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức như tổ chức các hội thi, hội thảo, lễ míttinh, treo pano áp phích, xây dựng các mô hình,….

- Công tác cải cách hành chính luôn được Sở quan tâm thực hiện, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, với mục tiêu là tăng cường tính công khai minh bạch, đơn giải, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp, qua đó: các thủ tục hành chính của ngành đa số được rút ngắn thời gian so với quy định của Luật; cơ chế một cửa, một cửa liên thông cũng được Sở áp dụng và triển khai thực hiện từ năm 2004 đến nay. Năm 2011 Sở chính thức áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong thực hiện các thủ tục hành chính của ngành, hiện nay Sở là một trong đơn vị tiên phong trên địa bàn tỉnh xây dựng phần mềm trực tuyến và áp dụng thử nghiệm đối với 02 thủ tục hành chính qua mạng Internet. Xây dựng và vận hành cổng thông tin điện tử của Sở nhằm kịp thời hỗ trợ và cung cấp các thông tin cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu. Công tác cải tiến lề lối làm việc, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính của ngành được lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, giám sát, qua đó tinh thần thái độ phục vụ của công chức, viên chức ngành được cải thiện rõ nét, hạn chế được tình trạng nhũng nhiễu, hách dịch trong thực thi nhiệm vụ của ngành.

- Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo luôn được ngành chú trọng, lãnh đạo Sở đã dành nhiều thời gian tiếp công dân, chủ động thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tổ chức xác minh và tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết nhiều vụ khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, qua đó đã giải quyết không ít những điểm nóng, những vụ phức tạp, góp phần quan trọng ổn định an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

- Công tác cán bộ và tổ chức bộ máy được ngành quan tâm củng cố và sắp xếp theo hướng tinh gọn, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn giữa các phòng, đơn vị. Đội ngũ công chức, viên chức ở cả 3 cấp được chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, trong 10 năm Sở đã đưa 6 công chức đào tạo sau đại học, 14 đại học, 8 cao cấp chính trị, 2 trung cấp, 3 sơ cấp chính trị và nhiều lượt công chức, viên chức tham gia các khoá bồi dưỡng về quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức công vụ, kỹ năng hành chính,... phối hợp với Sở nội vụ mở 01 lớp đào tạo trung cấp chuyên môn nghiệp vụ cho 59 công chức cấp xã, ngoài ra hàng năm Sở tổ chức từ 2 đến 5 lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm công tác tài nguyên và môi trường cấp huyện, xã và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua đó số lượng và chất lượng công chức, viên chức đã được nâng lên một bước.

Nhìn chung, trong giai đoạn 2003 – 2013, các lĩnh vực tài nguyên và môi trường đã có chuyển biến tích cực, hoạt động sôi nổi, được xã hội ngày càng quan tâm, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh đã được đẩy mạnh và từng bước đi vào nề nếp, gây được niềm tin với nhân dân và doanh nghiệp, thể hiện qua các thành tích đã được công nhận đối với đơn vị như: Cờ thi đua dẫn đầu thi đua năm 2005, 2008 do Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng, Cờ thi đua dẫn đầu năm 2010, 2011 do UBND tỉnh trao tặng và nhiều hình thức khen thưởng cho các cá nhân, tập thể ngành tài nguyên và môi trường.

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh Sóc Trăng chủ trì Hội nghị trao các phần thưởng cao quý của nhà nước và tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng, tại Trung tâm văn hóa hội nghị tỉnh Sóc Trăng năm 2012

(Trích Kỷ yếu 10 năm xây dựng và phát triển ngành TNMT

- Sở TN&MT Sóc Trăng phát hành tháng 9/2013)

Thông báo - Hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 59
  • Hôm nay: 850
  • Trong tuần: 2 641
  • Tất cả: 2355699