THÔNG TIN LÃNH ĐẠO SỞ

     

   
  GIÁM ĐỐC

NGÔ THÁI CHÂN

   
- Sinh năm:               1975

- Điện thoại cơ quan: 

- Điện thoại di động:   0913 983 072

- Email:           ntchan@soctrang.gov.vn
 
 
 PHÓ GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HOÀNG DÂN

   

- Sinh năm:              1963

- Điện thoại cơ quan: 0299 3624 843

- Điện thoại di động:   0916 997 096

- Email:           nhdan@soctrang.gov.vn
 
     
PHÓ GIÁM ĐỐC 

NGUYỄN THỊ THÙY NHI
    - Sinh năm:                1977

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:   0907729696 

- Email:           nttnhi@soctrang.gov.vn
 
     
PHÓ GIÁM ĐỐC 

CHÂU VĂN VŨ
 
    - Sinh năm:                1976

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:   0933478003

 - Email:           cvvu@soctrang.gov.vn;

                       chauvanvu_st@yahoo.com.

 
 
         

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG LÃNH ĐẠO SỞ

             1. Giám đốc Ngô Thái Chân:

- Phụ trách chung, lãnh đạo, điều hành tất cả các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở; những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Sở và Giám đốc được quy định trong Quy chế làm việc của UBND tỉnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác: 

+ Công tác quản lý nhà nước; công tác cung ứng dịch vụ công và công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản; địa chất;

+ Chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, chương trình, dự án, kế hoạch công tác hàng năm và 05 năm;

+ Công tác Kế hoạch, tài chính và quản lý tài chính đối với các dự án của ngành; các nguồn kinh phí không tự chủ, nguồn vốn đầu tư và nguồn thu - chi phí, lệ phí;

+ Công tác tổ chức, cán bộ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

+ Công tác cải cách hành chính; Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; duy trì và vận hành Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015;

+ Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường;

+ Công tác pháp chế của ngành;

+ Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

+ Là người phát ngôn của Sở, khi cần thiết Giám đốc có thể ủy quyền hoặc phân công cho Phó Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực làm người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo vấn đề cụ thể và có thời hạn nhất định;

+ Ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức theo ủy quyền của UBND tỉnh;

+ Phối hợp với Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và người đứng đầu tổ chức chính trị xã hội cùng cấp để giải quyết những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong nhiệm vụ, quyền hạn của Sở;

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các phòng, đơn vị: Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch Tài chính; Phòng Tài nguyên Nước, Khoáng sản; Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh Sóc Trăng, chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng phân công.

2. Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Dân:

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

+ Công tác quản lý nhà nước và công tác cung ứng dịch vụ công về đất đai, đo đạc và bản đồ, viễn thám;

+ Ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của Sở;

+ Giúp Giám đốc theo dõi và tổ chức thực hiện Dự án Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai giai đoạn 2008-2010 và định hướng đến năm 2015, tỉnh Sóc Trăng;

+ Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phòng, đơn vị trong triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, dự án đối với lĩnh vực được giao phụ trách;

+ Tham gia cùng tập thể lãnh đạo Sở trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

+ Tham gia trong lĩnh vực tố tụng hành chính đối với một số vụ việc theo ủy quyền của Giám đốc;

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Chi cục quản lý đất đai; Văn phòng đăng ký đất đai;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công, ủy quyền khi có yêu cầu.

3. Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thùy Nhi:

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác: 

+ Công tác quản lý nhà nước, công tác cung ứng dịch vụ công và công tác thanh tra, kiểm tra về môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo;

+ Công tác khoa học, kỹ thuật của ngành;

+ Hỗ trợ Phó Giám đốc Châu Văn Vũ trong vấn đề tham gia tố tụng hành chính thuộc lĩnh vực môi trường và trực tiếp tham gia tố tụng hành chính đối với một số vụ việc thuộc lĩnh vực môi trường theo ủy quyền và phân công của UBND tỉnh;

+ Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phòng, đơn vị trong triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, dự án đối với lĩnh vực được giao phụ trách;

+ Chỉ đạo trong công tác nội chính, lao động tiền lương; quản lý tài sản cơ quan và ký chứng từ thanh quyết toán nguồn kinh phí tự chủ của Sở;

+ Tham gia cùng tập thể lãnh đạo Sở trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Chi cục Bảo vệ môi trường; Phòng Tài nguyên Biển, Biến đổi khí hậu và Khí tượng thủy văn; Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công, ủy quyền khi có yêu cầu.

4. Phó Giám đốc Châu Văn Vũ:

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

+ Công tác đấu giá quyền sử dụng đất; công tác giải phóng mặt bằng; công tác quản lý và phát triển quỹ đất công;

+ Xây dựng dự thảo bảng giá đất trên địa bàn tỉnh; công tác xác định giá đất cụ thể;

+ Tham gia trong lĩnh vực tố tụng hành chính theo ủy quyền và phân công của UBND tỉnh và Giám đốc Sở;

+ Công tác tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực đất đai;

+ Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phòng, đơn vị trong triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, dự án đối với lĩnh vực được giao phụ trách;

+ Ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của Sở;

+ Tham gia cùng tập thể lãnh đạo Sở trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

-  Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các phòng, đơn vị: Trung tâm Phát triển quỹ đất, Thanh tra Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công, ủy quyền khi có yêu cầu.  

 

(Trích Thông báo số 2914/TB-STNMT của Giám đốc Sở TN&MT ngày 27/10/2023)

Thông báo - Hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 69
  • Hôm nay: 1098
  • Trong tuần: 2 760
  • Tất cả: 2366934