VĂN PHÒNG SỞ

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

HÀ THANH LIÊM

- Sinh năm:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:                                           

1979

02993 820 514

0918 793 445

htliem2@soctrang.gov.vn;                  

hathanhliemst79@gmail.com;

vanphong.sotnmt@soctrang.gov.vn.

 

 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

HUỲNH TUYẾT NGÂN

- Sinh năm:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:                                           

01/01/1984

02993 626 096

0907 500 047

htngan@soctrang.gov.vn;

tngan27@gmail.com

 

 

 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

NGUYỄN NGỌC SƠN

 

- Sinh năm:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

1964

02993 823 617

0982 457 967

nnson2@soctrang.gov.vn;

nguyenngocson_st2007@gmail.com.


   
   


CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

1. Vị trí, chức năng:

Văn phòng Sở là phòng chức năng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Sở Tài nguyên và Môi trường; giúp Giám đốc Sở trong công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức và người lao động, công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng, kỷ luật thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; công tác quản trị thuộc khối Văn phòng Sở; trực tiếp theo dõi và quản lý Bộ phận “Một cửa” của Sở; theo dõi việc tổ chức thực hiện các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Tham mưu và trình Giám đốc Sở:

a) Dự thảo các quyết định về: thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, tổ chức lại các tổ chức, đơn vị của Sở; các quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng, phó Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi quản lý nhà nước được giao báo cáo Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Dự thảo các quy định, quy chế về công tác thi đua khen thưởng và xét sáng kiến giải pháp kỹ thuật cấp cơ sở; về quản lý công tác tổ chức, cán bộ của Sở; mối quan hệ giữa các đơn vị trực thuộc Sở; thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Sở; các quy chế về thực hiện công tác dân chủ, dân vận của Sở.

c) Dự thảo các chương trình, kế hoạch về công tác cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, công tác tổ chức cán bộ (kế hoạch biên chế, kế hoạch tuyển dụng, nâng ngạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động).

c) Thẩm định và trình Giám đốc Sở ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở nghiên cứu đề xuất các đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ của Sở.

2.2. Tham mưu giúp Giám đốc Sở tổ chức thực hiện các công việc sau:

a) Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của Sở; các quy định về quy chế dân chủ cơ sở của cơ quan; công tác tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ.

b) Tổ chức thực hiện các quy định về nhận xét, đánh giá kết quả công tác hàng năm của công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc Sở.

c) Thực hiện các thủ tục về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển; tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, phân công công tác, nâng bậc lương, nâng ngạch; cử đi công tác, đào tạo, bồi dưỡng; khen thưởng, kỷ luật; thôi việc, nghỉ hưu, thực hiện chế dộ chính sách khác đối với công chức, viên chức của Sở.

d) Theo dõi tình hình, số lượng, chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Sóc Trăng để phục vụ công tác phát triển ngành.

đ) Tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của Sở đối với công tác thanh niên

e) Triển khai thực hiện các quy định về công tác thi đua khen thưởng của khối thi đua của tỉnh và cụm thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường và tổ chức sơ, tổng kết các phong trào thi đua của Sở sau khi phát động.

g) Tổ chức thực hiện việc duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001; kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính của các phòng, đơn vị thuộc Sở.

h) Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ, thiên tai, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cơ quan, phối hợp cùng chính quyền địa phương giữ gìn trật tự trong khu vực cơ quan.

i) Thực hiện các chủ trương, biện pháp hiện đại hóa công sở; quản trị công sở, bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị văn phòng và tổ chức thực hiện việc mua sắm, sửa chữa cung cấp các trang thiết bị làm việc và theo dõi kiểm tra việc sử dụng các vật tư, tài sản, trang thiết bị và các phương tiện khác của khối Văn phòng Sở. Định kỳ có chế độ duy tu, bảo dưỡng.

k) Thực hiện các chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, công tác dân chủ, dân vận, công tác thanh niên của Sở trình lãnh đạo Sở báo cáo về Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các các Sở, ngành liên quan theo quy định của pháp luật. 

2.3. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Giám đốc Sở về các nhiệm vụ:

a) Quản lý, sử dụng con dấu của Sở theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của Sở.

b) Lập hồ sơ và lưu giữ hồ sơ cá nhân của công chức, viên chức, lao động hợp đồng cơ quan theo quy định của pháp luật.

c) Tiếp nhận, đăng ký, phân loại, phối hợp, xử lý và theo dõi việc xử lý văn bản đến và chuyển văn bản đi do Sở ban hành đến các cơ quan liên quan.

d) Kiểm tra về mặt thể thức, thủ tục ban hành đối với các văn bản hành chính thông thường do Sở ban hành đi, đồng thời phối hợp với Phòng Pháp chế trong thẩm định về thể thức, thủ tục ban hành đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Sở dự thảo.

đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về công tác văn thư, bảo mật đối với các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

e) Làm nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng của Sở và Hội đồng xét sáng kiến cấp cơ sở.

g) Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.

h) Phối hợp các phòng, đơn vị liên quan xây dựng và thực hiện các quy trình, danh mục hồ sơ, xác định rõ thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính; hướng dẫn giải quyết các nhu cầu về thủ tục hành chính của tổ chức và công dân thuộc các lĩnh vực quản lý của Sở; thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính trước cửa cơ quan theo quy định.

i) Thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đối với các phòng và đơn vị trực thuộc; kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở.

k) Kiểm tra nhắc nhở cán bộ, công chức thực hiện đúng nội quy, quy chế của cơ quan, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

l) Quản lý, cấp phát xăng dầu, sử dụng xe ô tô, đảm bảo phương tiện đi công tác và các điều kiện làm việc của công chức, viên chức và lao động hợp đồng thuộc Khối Văn phòng Sở theo quy định của pháp luật;

m) Thực hiện công tác vệ sinh môi trường cơ quan.

n) Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật, lễ tân, phục vụ các cuộc họp, hội nghị của Sở; làm nhiệm vụ thư ký họp giao ban hàng tuần, tháng, quý, năm của Sở.

o) Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin trong việc xây dựng, quản lý và phát triển mạng thông tin nội bộ của cơ quan, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin cơ quan; tham gia quản lý mạng tin học phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo.

p) Phối hợp với Công đoàn Khối Văn phòng Sở chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc Khối Văn phòng Sở theo Nghị quyết của Hội nghị công chức, viên chức của Sở hàng năm.

q) Phối hợp với Thanh tra Sở trong việc sắp xếp lịch tiếp công dân cho lãnh đạo Sở và trong giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách đối với công chức, viên chức thuộc Sở theo phân công và chỉ đạo của Giám đốc Sở.

r)  Tổng hợp, dự thảo các báo cáo chuyên đề thuộc lĩnh vực Văn phòng phụ trách trình Giám đốc Sở xem xét ký gửi các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định của pháp luật.

s) Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

(Trích quyết định số 24/QĐ-STNMT ngày 07/4/2016 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường)

Thông báo - Hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 74
  • Hôm nay: 691
  • Trong tuần: 2 482
  • Tất cả: 2355540