THANH TRA SỞ

 

CHÁNH THANH TRA

NGUYỄN VĂN NHU

- Sinh năm:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:                                           

1981

02993 823 617

0974 248 427

nvnhu@soctrang.gov.vn;                  

nhn81st@yahoo.com.vn.

 
 

PHÓ CHÁNH THANH TRA

ONG VĂN TẾT

- Sinh năm:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:  

16/10/1983

02993 823 617

0943 777749

ovtet@soctrang.gov.vn.

 

 
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

1. Chức năng:

Thanh tra Sở là cơ quan chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; có con dấu riêng; chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng thời chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh và thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Tham mưu cho Giám đốc Sở trong tổ chức thực hiện:

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở.

b) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

c) Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở.

d) Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao.

đ) Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

e) Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Sở.

g) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở, Chánh Thanh tra Sở.

h) Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

i) Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

k) Tổ chức việc tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường cho công chức ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

l) Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

m) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

(Trích quyết định số 22/QĐ-STNMT ngày 07/4/2016 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường)

Thông báo - Hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 55
  • Hôm nay: 643
  • Trong tuần: 2 434
  • Tất cả: 2355492