PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

TRƯỞNG PHÒNG

TRẦN THỊ HẰNG

- Sinh năm:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

Email:                                          

1974

02993 626 096

0987 382 427

phongkhtc.sotnmt@soctrang.gov.vn;

tthang@soctrang.gov.vn;

tranthihang_tnmt@yahoo.com.

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ĐẶNG NGỌC DUY TRINH

- Sinh năm:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:                                      

1985

02993 820 514

0947 826 111

dndtrinh@soctrang.gov.vn; 

 

 

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

Phòng Kế hoạch – Tài chính là phòng chức năng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Giám đốc Sở quản lý, chỉ đạo thực hiện công tác kế hoạch, đầu tư, xây dựng, đấu thầu, thống kê và phát triển bền vững đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở, công tác tài chính (bao gồm: ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước, các tổ chức quỹ tài chính thuộc Sở, quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (sau đây gọi tắt ODA) và viện trợ phi chính phủ nước ngoài), kế toán, tài sản nhà nước, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp I đối với các đơn vị dự toán trực thuộc Sở.

1. Tham mưu và trình Giám đốc Sở:

- Tổng hợp và xây dựng dự thảo chương trình, kế hoạch phát triển bền vững về tài nguyên và môi trường nhằm triển khai thực hiện các mục tiêu Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam, các quy hoạch, kế hoạch về phát triển ngành tài nguyên và môi trường, các chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường và của UBND tỉnh Sóc Trăng về thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

- Dự thảo các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng, quý, năm, 5 năm ngành tài nguyên và môi trường trình Giám đốc Sở ban hành hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành, đồng thời tham mưu cho lãnh đạo Sở trong tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt, định kỳ báo cáo về các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

- Xây dựng dự thảo chương trình hành động hội nhập kinh tế quốc tế đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; dự thảo các văn bản thực hiện cơ chế, chính sách đầu tư phát triển thu hút vốn đầu tư trong nước và ngoài nước cho ngành tài nguyên và môi trường.

- Dự thảo các văn bản quy định, quy chế, định mức kinh tế kỹ thuật về các lĩnh vực tại Khoản 1, Điều này thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở, trình Giám đốc Sở ban hành; đồng thời đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Xây dựng Phương án sắp xếp, quản lý, sử dụng trụ sở làm việc và công trình thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; Phương án thuê, xử lý tài sản nhà nước (điều chuyển, thu hồi, nhượng bán, thanh lý, xác lập sở hữu nhà nước) của các đơn vị trực thuộc Sở; Phương án giao tài sản nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp; phương án xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn tài trợ nước ngoài khi kết thúc theo quy định của pháp luật.

2. Tham mưu giúp Giám đốc Sở tổ chức thực hiện các công việc sau:

- Tham gia thẩm định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực của các Sở, ngành, địa phương đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo phân công của lãnh đạo Sở.

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện, hướng dẫn kiểm tra, theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện và định kỳ báo cáo về UBND tỉnh, Cục Thống kê, Bộ Tài nguyên và Môi trường hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường, đồng thời quản lý và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức quản lý, sử dụng, thanh quyết toán các nguồn kinh phí của Sở theo đúng quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung về cải cách tài chính công, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Sở.

- Thực hiện công tác công khai các nguồn tài chính theo quy định của pháp luật.

- Tổng hợp và xây dựng dự thảo phương án cân đối các nguồn lực của ngành tài nguyên và môi trường; phương án phân bổ, điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước hàng năm đối với các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trực thuộc Sở.

- Chủ trì tổng hợp và tham mưu cho Giám đốc Sở về phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp môi trường, sự nghiệp địa chính, kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn kinh phí khác trong kế hoạch hàng năm của các Sở, ngành, địa phương liên quan đến quản lý tài nguyên và môi trường thuộc chức năng của Sở.

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc giao nhiệm vụ, đặt hàng, hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định.

- Chủ trì, thẩm định và trình phê duyệt danh mục, dự toán mua sắm, sửa chữa tài sản; thẩm định kế hoạch đấu thầu mua sắm, sửa chữa tài sản trong hoạt động thường xuyên và các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở từ các nguồn vốn và theo phân cấp của UBND tỉnh Sóc Trăng.

- Thẩm định và phê duyệt về danh mục mở mới các chương trình, đề án, dự án trong kế hoạch hàng năm; thẩm định mục tiêu, nội dung, thiết kế kỹ thuật, khối lượng công việc của các chương trình, đề án, dự án; việc điều chỉnh, bổ sung danh mục mở mới và mục tiêu, nội dung, thiết kế kỹ thuật, khối lượng công việc của các chương trình, đề án, dự án.

- Tổng hợp các góp ý về định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường trình Giám đốc Sở.

- Chủ trì việc tham gia ý kiến đối với các văn bản của các Bộ, ngành và địa phương có liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của Sở về kế hoạch, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực.

- Thống nhất quản lý, kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác thu phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường theo đúng quy định của pháp luật, trong đó:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về phí, lệ phí, thu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất, mặt nước và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Ban hành quy trình nghiệp vụ thu, nộp phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước;

- Kiểm tra, kiểm soát các nguồn thu của ngân sách nhà nước, việc chấp hành các quy định của pháp luật về thu, nộp ngân sách nhà nước và kiến nghị xử lý theo thẩm quyền của Sở các hành vi vi phạm pháp luật về phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định, của pháp luật;

- Đánh giá sự phù hợp của chính sách phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước với các cơ chế, chính sách khác hiện hành và tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của các cơ quan thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung.

3. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Giám đốc Sở về nhiệm vụ sau:

- Tổng hợp thông tin, xây dựng trình Giám đốc Sở báo cáo định kỳ và đột xuất về thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của Sở; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ công tác được giao; chủ trì xây dựng trình Giám đốc Sở báo cáo UBND tỉnh, HĐND tỉnh về công tác kế hoạch, đầu tư, phát triển bền vững của ngành tài nguyên và môi trường.

- Chủ trì thẩm định dự toán đối với các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ đặc thù, đề tài nghiên cứu khoa học (kể cả các chương trình, đề án, dự án, đề tài có nguồn tài trợ nước ngoài) của Sở báo cáo Giám đốc Sở trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Chủ trì thẩm định danh mục các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc phạm vi quản lý của Sở, tham mưu cho Giám đốc Sở trình phê duyệt chủ trương đầu tư;

- Chủ trì thẩm định tham mưu cho Giám đốc Sở trình phê duyệt dự án đầu tư; kế hoạch và lựa chọn nhà thầu; thuyết minh kỹ thuật, công nghệ, danh mục, tính năng kỹ thuật và dự toán đối với các dự án đầu tư trang thiết bị chuyên dùng;

- Chủ trì thẩm định dự án, kế hoạch và lựa chọn nhà thầu, kiểm tra, nghiệm thu khối lượng hoàn thành các dự án có tính chất đầu tư, xây dựng từ nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Sở.

- Chủ trì thẩm định, tham mưu cho Giám đốc Sở trình phê duyệt thiết kế, tổng dự toán và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế, tổng dự toán các dự án, công trình do Sở làm chủ đầu tư;

- Tham mưu cho Giám đốc Sở phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển cho các đơn vị trực thuộc Sở;

- Chủ trì tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư; kiểm tra về đấu thầu theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư;

- Chủ trì thực hiện công khai phân bổ vốn đầu tư phát triển hàng năm; tham gia thẩm định quyết toán khối lượng dự án đầu tư cơ bản hoàn thành; tổng hợp quyết toán vốn đầu tư phát triển hàng năm, kiểm toán nội bộ các dự án đầu tư cơ bản hoàn thành thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở.

- Tổ chức thẩm định đơn giá sản phẩm thuộc các lĩnh vực do Sở quản lý; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được ban hành.

- Thực hiện việc thanh toán chế độ tiền lương cho công chức và người lao động khối văn phòng Sở. Thực hiện việc trích nộp và đối chiếu các khoản bảo hiểm, các khoản thuế thu nhập của công chức và người lao động khối văn phòng Sở theo quy định của pháp luật.

- Kiểm tra hồ sơ và tính pháp lý lần cuối đối với các đề án, dự án chuyên môn do Sở làm chủ đầu tư sau khi được đánh giá, nghiệm thu và hoàn thành, trình Giám đốc Sở để thực hiện thanh quyết toán và bàn giao đưa vào sử dụng.

- Quản lý phần vốn nhà nước đầu tư vào các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo phân công của Giám đốc Sở.

- Hướng dẫn các phòng, đơn vị thuộc Sở trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế theo quy định pháp luật; tổng hợp, tham mưu cho Giám đốc Sở phê duyệt dự án, kế hoạch và lựa chọn nhà thầu của dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các nguồn viện trợ khác do Sở quản lý; tổ chức giám sát, đánh giá và báo cáo Giám đốc Sở việc thực hiện chương trình, dự án về ODA đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở lập dự toán thu chi ngân sách hàng năm; chủ trì tổng hợp, trình Giám đốc Sở dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và giao dự toán ngân sách hàng năm cho các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở.

- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện chế độ tài chính, kế toán; thực hiện kiểm tra, xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán ngân sách hàng năm đối với các nguồn kinh phí sự nghiệp do ngân sách nhà nước cấp, các nguồn kinh phí viện trợ, các khoản phí, lệ phí và các nguồn kinh phí khác đối với các đơn vị dự toán cấp II và cấp III trực thuộc Sở; tổng hợp, trình Giám đốc Sở phê duyệt báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí sự nghiệp hàng năm theo quy định.

- Tổ chức thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo chương trình kế hoạch của UBND tỉnh và của Sở; hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo về nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách và tài sản nhà nước tại các đơn vị dự toán trực thuộc Sở; chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở và các đơn vị khác có liên quan hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Là đầu mối đăng ký tài sản nhà nước, nhập dữ liệu, theo dõi, quản lý các tài sản có giá trị lớn của các đơn vị trực thuộc Sở, quản lý cơ sở dữ liệu tài sản nhà nước của Sở; hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành chế độ mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; tổng hợp báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định; thực hiện việc thanh lý tài sản hư hỏng theo quy định.

- Làm đầu mối của Sở về công tác kế hoạch, đầu tư, phát triển bền vững trong hoạt động phối hợp liên ngành đối với các Sở, ngành, địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội.

- Theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị trong triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ, dự án của ngành, kịp thời báo cáo Giám đốc Sở để có chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc (nếu có).

- Phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở xác định danh mục đề tài khoa học và công nghệ mở mới hàng năm.

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của pháp luật đối với lĩnh vực nhiệm vụ được phân công.

4. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao hoặc theo quy định của pháp luật. 

Thông báo - Hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 55
  • Hôm nay: 1134
  • Trong tuần: 2 796
  • Tất cả: 2366970