Trung tâm Công nghệ Thông tin

GIÁM ĐỐC

BÙI VIỆT PHƯƠNG

- Sinh năm:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:                  

1976

02993 613 310

0989 012 819

bvphuong2@soctrang.gov.vn;

phuongdcst@gmail.com.

 

 CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ 

 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

1. Vị trí, chức năng:

Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng mở tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Sở Tài nguyên và Môi trường Sóc Trăng.

Trung tâm có chức năng thực hiện các hoạt động về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Tổ chức thu nhận, xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường cấp tỉnh; tích hợp, kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường.

- Xây dựng, quản trị, vận hành hạ tầng số, hạ tầng mạng, nền tảng số, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý; thực hiện bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu, an toàn máy tính và an toàn mạng theo quy định.

- Tổ chức phân tích, xử lý dữ liệu, thông tin tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý phục vụ công tác quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công, xây dựng đô thị thông minh, phát triển kinh tế - xã hội. 

- Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý; kết nối với Cổng dịch vụ công Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cổng dịch vụ công quốc gia.

- Quản lý, bảo quản tài liệu, tư liệu; cung cấp thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

- Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin; công tác lưu trữ dữ liệu và nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

- Quản lý tổ chức, viên chức, tài sản và tài chính thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo phân cấp và quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

- Thực hiện tư vấn, dịch vụ:

+ Thành lập, cập nhật bản đồ hành chính (cấp tỉnh, cấp huyện).

+ Thành lập bản đồ chuyên đề.

+ Xây dựng, vận hành, cập nhật, bảo trì cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường.

+ Xây dựng, vận hành, bảo trì, nâng cấp ứng dụng phần mềm hỗ trợ việc quản lý khai thác cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường.

+ Hoạt động đảm bảo an toàn, bảo mật cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường.

+ Thu thập, quản lý, lưu trữ, bảo quản, cập nhật thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

+ Thiết kế, xây dựng, quản lý, bảo trì, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, phục vụ tin học hóa hành chính nhà nước ngành tài nguyên và môi trường (bao gồm phần cứng và phần mềm).

+ Quản lý, chỉnh lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ, bảo quản kho lưu trữ ngành tài nguyên và môi trường.

+ Thông tin, tuyên truyền ngành tài nguyên và môi trường.

+ Thực hiện các tư vấn, dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

- Quản lý về tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động chuyên môn, tài chính, tài sản được giao và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật, theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Thực hiện nhiệm vụ khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao theo quy định của pháp luật.

- Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin và nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao;

- Tổ chức thực hiện cập nhật, khai thác hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đo đạc và bản đồ tại địa phương, bao gồm: hệ thống điểm đo đạc cơ sở, cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý, hệ thống địa danh trên bản đồ, hệ thống bản đồ địa chính, hệ thống bản đồ hành chính, bản đồ nền, bản đồ chuyên đề phục vụ các mục đích chuyên dụng, bản đồ địa hình;

- Giúp Giám đốc Sở tổ chức giao lưu trực tuyến theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường ;

- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác của đơn vị và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Sở phân công.

3. Cơ cấu, tổ chức:

a) Lãnh đạo Trung tâm

- Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường gồm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

- Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm.

- Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo một số mặt công tác, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực do Giám đốc Trung tâm phân công; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công, phụ trách. Khi Giám đốc vắng mặt, Giám đốc ủy quyền cho một Giám đốc điều hành hoạt động Trung tâm.

 - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Phòng Hành chính, Tổng hợp và Dữ liệu.

- Phòng Phát triển công nghệ. 

4. Số lượng người làm việc:

Số lượng người làm việc của Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường được xác định trên cơ sở vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, gắn chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc thực tế của Trung tâm, do cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt theo quy định của pháp luật. Đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

(Trích quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Thông báo - Hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 78
  • Hôm nay: 681
  • Trong tuần: 2 472
  • Tất cả: 2355530