TRUNG TÂM QUAN TRẮC TN&MT

 

 

GIÁM ĐỐC

DIỆP TUẤN ANH

- Sinh năm:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:  

- Địa chỉ website:                     

1978

02993 827 717

0903 052 797

dtanh@soctrang.gov.vn.

http://quantracmoitruongsoctrang.org.vn.

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

DƯƠNG NGỌC THÚY 

- Sinh năm:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:  

- Địa chỉ website: 

27/9/1986

02993 827 717

0944 094 049

dnthuy@soctrang.gov.vn.

http://quantracmoitruongsoctrang.org.vn.

 

 PHÓ GIÁM ĐỐC

HUỲNH THẢO VY

- Sinh năm:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:  

- Địa chỉ website: 

1988

02993 827 717

0939 270 212

htvy@soctrang.gov.vn.

http://quantracmoitruongsoctrang.org.vn.

 

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

 

1. Chức năng, nhiệm vụ :

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường là đơn vị sự nghiệp có thu, chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Giám đốc Sở. Có chức năng thực hiện các hoạt động về quan trắc, phân tích các dữ liệu tài nguyên và môi trường; cung ứng các dịch vụ đột xuất do cấp thẩm quyền giao và theo hợp đồng với các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu.

* Nhiệm vụ cụ thể :

- Tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ; xây dựng và tổ chức, quản lý hệ thống quan trắc môi trường theo quy định của pháp luật; thống kê, lưu trữ số liệu về môi trường tại địa phương;

- Thực hiện dịch vụ khoa học - kỹ thuật, tư vấn, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên môi trường theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các quan trắc và phân tích các chỉ tiêu về môi trường nước (nước mặt, nước ngầm, nước thải...), môi trường không khí, vi khí hậu, môi trường đất, chất thải rắn, môi trường sinh thái và tiếng ồn.

- Quan trắc, giám sát khi có nguy cơ sự cố và gia tăng ô nhiễm môi trường, tham gia phối hợp khắc phục sự cố ô nhiễm trong phạm vi chức năng  nhiệm vụ được giao.

- Tổng hợp, phân tích hiện trạng môi trường và đề xuất, kiến nghị các phương án, giải pháp xử lý, phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và bảo vệ ô nhiễm môi trường.

- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước để thực hiện các chương trình, dự án về quản lý, nghiên cứu đào tạo, tư vấn, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đánh giá tác động môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường.

- Tham gia, phối hợp thực hiện các đề tài, dự án về tài nguyên và môi trường theo phân công của Giám đốc Sở.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ tài nguyên và môi trường.

- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác của đơn vị và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Sở phân công.

2. Cơ cấu tổ chức và biên chế

a) Cơ cấu lãnh đạo: Trung tâm Quan trắc có Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

+ Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

+ Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; điều hành các hoạt động của Trung tâm khi Giám đốc đi vắng.

b) Cơ cấu tổ chức:

+ Phòng Tổ chức Hành chính.

+ Phòng Kỹ thuật.

+ Phòng Thí nghiệm.

c) Chỉ tiêu biên chế:

+ Biên chế của Trung tâm do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở được UBND tỉnh giao.

+ Việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy định.

Thông báo - Hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 56
  • Hôm nay: 1320
  • Trong tuần: 2 982
  • Tất cả: 2367156