Lượt xem: 910
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021 TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SÓC TRĂNG
Năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Sóc Trăng ban hành Kế hoạch số 49/KH-SGDĐT ngày 13/01/2021 về việc thực hiện cải cách hành chính (CCHC) năm 2021. Kết quả trong năm đã thực hiện 90% nhiệm vụ đề ra; trong đó có một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

         1. Công tác chỉ đạo điều hành CCHC

         - Sở GDĐT đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC như: Kế hoạch số 49/KH-SGDĐT ngày 13/01/2021 về việc thực hiện CCHC năm 2021; Kế hoạch số 229/KH-SGDĐT ngày 04/02/2021 về việc kiểm tra công tác CCHC năm 2021; Kế hoạch số 231/KH-SGDĐT ngày 04/02/2021 về việc tuyên truyền CCHC năm 2021; Công văn số 698/SGDĐT-TCCB ngày 06/4/2021 về việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ CCHC và phát động phong trào thi đua CCHC năm 2021; Công văn số 1508/SGDĐT-TCCB ngày 13/7/2021 về việc thực hiện một số nội dung theo Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021.

         - Về việc thực hiện Kế hoạch tuyên truyền CCHC, trong năm 2021, Sở GDĐT đã đăng tải các văn bản chỉ đạo điều hành thực hiện CCHC năm 2021 trên website cơ quan; cộng tác tin, bài đăng chuyên trang CCHC của tỉnh. Đồng thời đăng các video clip tuyên truyền CCHC trên mục Video tuyên truyền CCHC trên website cơ quan. Bên cạnh đó, Sở GDĐT cử công chức, viên chức tham gia Hội thi trực tuyến CCHC tỉnh Sóc Trăng năm 2021. Kết quả có 2822 lượt dự thi và 14 video clip gửi tham dự hội thi.

         - Về việc thực hiện công tác kiểm tra CCHC, trong năm 2021, Sở GDĐT đã tiến hành kiểm tra 14 đơn vị thuộc và trực thuộc theo kế hoạch; có thông báo kết quả kiểm tra cho các đơn vị. Các đơn vị có báo cáo kết quả khắc phục theo quy định.

         - Năm 2021, Sở GDĐT trình và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án điều tra đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh năm 2021. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, học sinh mầm non, phổ thông công lập vẫn chưa học trực tiếp nên việc phát phiếu điều tra vẫn chưa thực hiện được. Sở GDDT đã trình và được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép tạm hoãn thực hiện phương án điều tra đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập năm 2021.

         2. Cải cách thể chế

          - Về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật, năm 2021, Sở GDĐT tạo ban hành Kế hoạch số 497/KH-SGDĐT ngày 17/3/2021 về kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021. Kết quả tiến hành tự kiểm tra 09 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực GDĐT; trong đó 02 văn bản bãi bỏ, 02 văn bản mới ban hành năm 2021, 07 văn bản còn hiệu lực.

         - Về tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong năm 2021, Sở GDĐT tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng; tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh quản lý năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

         3. Cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông

         - Sở GDĐT tiếp tục sử dụng phần mềm một cửa điện tử trong việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính. Sở GDĐT có 58 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; trong đó có 51 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ ở mức độ 3 và 4 thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; 7 thủ tục hành chính ở mức độ 2 thực hiện tại cơ quan Sở GDĐT. Các thủ tục hành chính được công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và trên website cơ quan. Kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính đạt 100% đúng hạn.

Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

        - Sở GDĐT ra Thông báo số 443/TB-SGDĐT ngày 09/3/2021 về việc rút ngắn thời gian giải quyết đối với 03 thủ tục hành chính: Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục; Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục; Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú hoạt động giáo dục (từ 20 ngày làm việc xuống còn 18 ngày làm việc).

         4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

         - Thực hiện Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng và Quyết định số 3193/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức lại các đơn vị thuộc Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng, Sở GDĐT sắp xếp lại tổ chức bộ máy của cơ quan từ 10 phòng chuyên môn, nghiệp vụ giảm xuống còn 8 phòng chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời ra Quyết định số 1664/QĐ-SGDĐT ngày 03/12/2021 của Giám đốc Sở GDĐT ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng.

         - Năm 2021, Sở GDĐT được UBND tỉnh giao 50 biên chế công chức và 5 hợp đồng theo Nghị định 68 (số biên chế hiện có của cơ quan Sở là 44 biên chế và 4 hợp đồng theo Nghị định 68); đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, UBND tỉnh giao 2593 người làm việc (giảm 14 người làm việc so với năm 2019) và 129 hợp đồng theo Nghị định 68. Căn cứ Quyết định giao biên chế của UBND tỉnh, Sở GDĐT đã tiến hành giao 2593 người làm việc và 129 hợp đồng theo Nghị định 68 cho các đơn vị trực thuộc.

          - Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tinh giản biên chế, trong năm 2021, Sở GDĐT trình giải quyết tinh giản biên chế đối với 20 trường hợp, kết quả được giải quyết 20 trường hợp (17 giáo viên, 1 kế toán, 1 y tế, 1 nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68). Tỷ lệ thực hiện tinh giản biên chế đạt 100% theo kế hoạch.

         5. Cải cách chế độ công vụ

         - Sở GDĐT xây dựng Đề án điều chỉnh Vị trí việc làm và xác định cơ cấu ngạch công chức tại Sở GDĐT và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng đề án điều chỉnh vị trí việc làm và xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp.

         - Trong năm 2021, Sở GDĐT thực hiện tuyển dụng đặc biệt đối với 03 công chức về Sở; tuyển dụng đặc cách 02 nhân viên tại đơn vị trực thuộc có đóng bảo hiểm xã hội trước 2015; tuyển dụng và ra quyết định phân công 87 viên chức trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021 về các đơn vị trực thuộc. Việc tuyển dụng được thực hiện theo quy định.

         - Trong năm 2021, Sở GDĐT thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 26 viên chức quản lý tại các đơn vị trực thuộc. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

         - Về công tác đào tạo bồi dưỡng, năm 2021, Sở GDĐT cử 11 viên chức đi đào tạo thạc sĩ, 35 công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng do Sở Nội vụ tổ chức (lớp lãnh đạo cấp phòng, chuyên viên chính, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ hàng năm).

         6. Cải cách tài chính công

         - Về việc thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, Sở GDĐT đã có văn bản đề nghị các đơn vị trực thuộc xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm giai đoạn 2021-2023 theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP.

         - Về việc thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 130/2015/NĐ-CP ngày 17/10/2015 của Chính phủ và  Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ, Sở GDĐT đã thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiện về sử dụng kinh phí quản lý hành chính, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công năm 2021. Quy chế được Sở Tài chính thống nhất theo quy định. Sở GDĐT thực hiện phân phối thu nhập tiết kiệm hiệu quả trên cơ sở phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo kết quả đảm bảo theo thời gian quy định.

         7. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số

         - Trong năm 2021, Sở GDĐT tiếp tục sử dụng mạng internet, mạng nội bộ và trang thông tin điện tử (https://sogddt.soctrang.gov.vn) trong việc trao đổi thông tin, dữ liệu về nhân sự, phục vụ công tác quản lý; website của Sở GDĐT có chuyên mục CCHC, có chuyên mục Hỏi – đáp, được cập nhật thông tin.

         - Sở GDĐT sử dụng phần mềm một cửa điện tử trong việc giải quyết thủ tục hành chính; triển khai xử lý công việc trên phần mềm quản lý văn bản điều hành; trao đổi văn bản dưới dạng điện tử; triển khai thực hiện chữ ký số qua hệ thống quản lý văn bản điều hành.

         - Năm 2021, Sở GDDT công bố, công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO; đồng thời ban hành mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng năm 2021 theo quy định.    

         (Chi tiết theo Báo cáo số 2643/BC-SGDĐT ngày 17/12/2021 của Sở GDĐT đính kèm).

Thanh Bình

CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 893810
Cơ quan chủ quản: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
                                Địa chỉ: Số 48 Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
              Điện thoại: 02993.616042. Fax: 02993.824074. Email: Vanphong.sosoctrang@moet.edu.vn
             Số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: 02993.616042
             Ghi rõ nguồn "Sở Giáo dục và Đào tạo" khi phát hành lại thông tin từ Website này.