Lượt xem: 1092
Phê duyệt Đề án Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng vừa phê duyệt Đề án Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Sóc Trăng đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

         Mục tiêu của Đề án là tổ chức sắp xếp kiện toàn đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; xây dựng đội ngũ giáo viên có cơ cấu hợp lý, có năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

         Theo Đề án, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Sóc Trăng phấn đấu đến năm 2025 đạt các chỉ tiêu:

         - 100% giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn.

         - Toàn ngành phấn đấu đạt trên chuẩn ở cấp mầm non là 70%, tiểu học là 1%; cấp THCS là 2%, cấp THPT là 20%. 100% giáo viên tiếng Anh các cấp học đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

         - 100% cán bộ quản lý, giáo viên biết sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và dạy học.

         - 100% trường học đều có giáo viên chuyên trách về công tác tư vấn học đường.

         - 100% cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, phổ thông cốt cán được bồi dưỡng năng lực hỗ trợ đồng nghiệp tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

         - 100% cán bộ quản lý, giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông được bồi dưỡng năng lực triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới và được bồi dưỡng, cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp trước khi được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp tương ứng.

         - 100% cán bộ quản lý, giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông được bồi dưỡng nâng cao năng lực theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng.

         Định hướng đến năm 2030, 100% giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn. Toàn ngành phấn đấu đạt trên chuẩn ở cấp mầm non: 80%, tiểu học: 2%; cấp THCS: 4%, cấp THPT: 30%. Phấn đấu có ít nhất 30% cán bộ quản lý trong quy hoạch dự nguồn được bồi dưỡng đủ điều kiện bổ nhiệm ngay khi có yêu cầu. 100% cán bộ quản lý đương nhiệm và trong quy hoạch đạt tiêu chuẩn quy định về lý luận chính trị và nghiệp vụ quản lý.

          Để thực hiện đạt các chỉ tiêu, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã đề ra các nhóm giải pháp để triển khai thực hiện đề án như:

          - Nhóm giải pháp nâng cao nhận thức, thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông (gồm các giải pháp thông tin, tuyên truyền; giáo dục chính trị, tư tưởng);

          - Nhóm giải pháp bảo đảm số lượng giáo viên theo cơ cấu môn học, có cơ chế tuyển dụng phù hợp (gồm các giải pháp cơ cấu đội ngũ theo môn học, tuyển dụng);

          - Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ (gồm các giải pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ);

         - Nhóm giải pháp tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát (gồm các giải pháp như: quản lý viên chức và người lao động, nghiêm túc thực hiện công tác đánh giá; nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục; tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao).

Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Sóc Trăng phấn đấu đến năm 2025, 100% giáo viên có
trình độ chuyên môn đạt chuẩn. Phấn đấu đến năm 2030, giáo viên đạt trình độ trên chuẩn
ở cấp mầm non: 80%, Tiểu học: 2%; cấp THCS: 4%, cấp THPT: 30%. 

         Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thực hiện Đề án; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp kết quả định kỳ từng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 893806
Cơ quan chủ quản: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng
                                Địa chỉ: Số 48 Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
              Điện thoại: 02993.616042. Fax: 02993.824074. Email: Vanphong.sosoctrang@moet.edu.vn
             Số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: 02993.616042
             Ghi rõ nguồn "Sở Giáo dục và Đào tạo" khi phát hành lại thông tin từ Website này.