Lượt xem: 1537
Công bố kế hoạch thanh tra năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng

Căn cứ Luật thanh tra số 56/2010/Q H12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Căn cứ Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng;

Ngày 15/12/2021, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 185/QĐ-STNMT phê duyệt kế hoach thanh tra năm 2022. Theo Kế hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ triển khai 08 đoàn thanh tra, trong đó: 07 đoàn chuyên ngành về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với 16 công ty, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và 02 cơ quan là UBND cấp huyện; 01 đoàn thanh tra hành chính đối với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cù Lao Dung. Bên cạnh việc triển khai các đoàn thanh tra theo Kế hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai các đoàn thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo phản ánh của người dân, yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng hoặc theo chỉ đạo.

Giao Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu của công tác quản lý, Thanh tra Sở kịp thời báo cáo, đề xuất Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành các đoàn thanh tra theo kế hoạch, đột xuất hoặc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp./.

(Kế hoạch thanh tra năm 2022 - chi tiết xem tại đây)

Kim Xuân - Thanh tra Sở
1 2 
Thông báo - hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 46
  • Hôm nay: 395
  • Trong tuần: 5 703
  • Tất cả: 2413814