Lượt xem: 1390
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất đã cống hiến trọn cuộc đời cho tự do, ấm no của non sông Việt Nam. Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, tấm gương lớn về tinh thần giản dị, thực hành tiết kiệm.

         Theo Người, tiết kiệm là “không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi”[1]. Cụ thể, tiết kiệm là sử dụng hợp lý, có hiệu quả tiền của, thời gian, công sức lao động, nhằm tích trữ thêm vốn cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, nâng cao mức sống nhân dân; tiết kiệm phải từ cái nhỏ đến cái to, không xa xỉ, hoang phí, bừa bãi, phô trương, hình thức. Người tiết kiệm là người biết cân đối, chi tiêu có kế hoạch, có tính toán, xem xét đầy đủ các yếu tố, nhằm giảm bớt hao phí trong quy trình sản xuất, hoạt động, nhưng vẫn đạt được mục tiêu xác định. Theo phương châm “1 giờ làm xong việc của 2, 3 giờ. 1 người làm bằng 2, 3 người. 1 đồng dùng bằng 2, 3 đồng”[2]. Chỉ có tiết kiệm mới có thể tăng thêm nguồn lực vật chất xây dựng đất nước, góp phần nhanh chóng đưa nước ta khỏi tình cảnh nghèo nàn, lạc hậu. Nhưng, trong quan niệm của Bác, “tiết kiệm không phải là bủn xỉn, không phải là “xem đồng tiền to bằng cái nống”, gặp việc đáng làm cũng không làm, gặp việc đáng tiêu cũng không tiêu. Không phải ép mọi người nhịn ăn, nhịn mặc, mà trái lại, cốt để giúp vào tăng gia sản xuất, để dần dần nâng cao mức sống của nhân dân; để tích trữ thêm vốn cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, để cải thiện đời sống nhân dân. Không phải chỉ nước nghèo mới thực hành tiết kiệm, mà cả nước giàu cũng phải tiết kiệm. Bởi vậy “nói theo lối khoa học, thì tiết kiệm là tích cực, chứ không phải tiêu cực”[3]. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh tấm gương sáng về tinh thần giản dị, tiết kiệm

         Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng vai trò của tiết kiệm trong tu dưỡng đạo đức của mỗi cá nhân. Đối với mỗi cá nhân, kiệm là một trong chuỗi phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính”. Đối với cả dân tộc, tiết kiệm là sức mạnh của văn hóa và đạo đức. Bởi vì theo Người, “một dân tộc biết cần, kiệm, biết liêm là một dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần, là một dân tộc văn minh và tiến bộ”[4].

         Để tiếp nối lối sống giản dị và thực hành tiết kiệm của chủ tịch Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã ban hành chương trình số 134/CTr-STNMT về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

         Mục tiêu và yêu cầu của chương trình trong năm 2020 là tiếp tục đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước, tài nguyên thiên nhiên, nguồn lực con người góp phần thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Các yêu cầu cấp bách đặt ra là: đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua thực hiện tốt các biện pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đó là trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao, không để ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được tiến hành đồng bộ với các hoạt động phòng chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra, cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động liên tục, hiệu quả, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đồng thời phù hợp với chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tiễn; phải đảm bảo được tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi với sự tham gia của tất cả công chức, viên chức và người lao động; thực hiện nghiêm công tác theo dõi, tổng hợp, giám sát và chế độ báo cáo theo yêu cầu.

         Theo chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở đề ra những mục tiêu cụ thể và rõ ràng. Tập trung mọi nguồn lực để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt tập trung đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ ngành tài nguyên và môi trường. Đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, hiệu quả gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng lãng phí. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính – ngân sách, quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ; kiểm soát chặt chẽ và thực hiện điều hành chi ngân sách nhà nước trong phạm vi dự toán được giao, thực hiện nghiêm kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm của địa phương; triệt để tiết kiệm chi ngân sách. Tập trung thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân các nhiệm vụ, dự án, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Thực hiện nghiêm quản lý, sử dụng tài khoản công theo quy định Luật quản lý, sử dụng tài khoản công năm 2017. Chống lãng phí trong mua sắm tài sản công thông qua việc thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch về sử dụng đất, quy hoạch tài nguyên nước; giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí số 02/CTr-UBND ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh Sóc Trăng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công khai kết quả thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý vvi phạm theo quy định của pháp luật.

         Học tập tấm gương tiết kiệm của Bác Hồ chính là học tập để tiết kiệm có thể trở thành thói quen hàng ngày. Chính vì vậy, để thực hiện rộng rãi việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng phải luôn tiên phong và gương mẫu trong việc thực hiện “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” từ những việc giản dị đời thường trong cuộc sống lẫn công việc để làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Đây cũng là hành động thiết thực để góp phần thực hiện thắng lợi Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

         [1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội 2011, tập 6, tr.122.

         [2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 6, tr.124.

         [3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 7, tr.352.

         [4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 6, tr.128.

Minh Hiếu
Thông báo - hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 53
  • Hôm nay: 390
  • Trong tuần: 10 208
  • Tất cả: 2429803