Lượt xem: 3244
Thủ tục: Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường
- Trình tự thực hiện:
* Bước 1. Nộp hồ sơ
Tổ chức/cá nhân (Chủ dự án đầu tư, cơ sở) gửi văn bản lấy ý kiến tham vấn và báo cáo đánh giá tác động môi trường tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.
* Bước 2. Kiểm tra hồ sơ
UBND cấp xã xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ tham vấn theo quy định; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì thông báo để tổ chức, cá nhân hoàn thiện.
* Bước 3. Xử lý hồ sơ và trả kết quả
UBND cấp xã có trách nhiệm phản hồi bằng văn bản trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến tham vấn. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn quy định được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.
- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và trả kết quả thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của UBND cấp xã (nếu có) hoặc nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
+ 01 bản chính văn bản lấy ý kiến tham vấn (mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP).
+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
- Thời hạn giải quyết:
+ Thời hạn kiểm tra về tính đầy đủ của hồ sơ: Không quy định.
+ Thời hạn xử lý, trả kết quả:
. Tối đa 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ tham vấn theo quy định.
.Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn quy định được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối tượng phải tham vấn.
- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản phản hồi (mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP); trường hợp không có phản hồi trong thời hạn quy định được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.
- Phí, lệ phí: Không quy định.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Mẫu 01: Văn bản gửi lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện+ đánh giá tác động môi trường (mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP);
+ Mẫu 02: Văn bản trả lời của các cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường (mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP).
- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020.
+ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
 
 
Thông báo - hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 55
  • Hôm nay: 469
  • Trong tuần: 10 287
  • Tất cả: 2429882